Айчынная дзіцячая літаратура

Актуальныя аспекты методык

Антычная літаратура і літаратура эпохі Сярэднявечча і Адраджэння

Беларуская дзіцячая літаратура

Беларуская дыялекталогiя

Беларуская мова

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Вусная народная творчасць

Гісторыя беларускага і замежнага мовазнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVI стагоддзяў

Гісторыя беларускай літаратуры XVIІ - XVIІІ стагоддзяў

Гісторыя беларускай літаратуры XIХ стагоддзя

Гісторыя беларускай літаратуры другой паловы XX – п. XXI ст

Гісторыя беларускай літаратуры перыяду Вялікай Айчыннай вайны і пасляваеннага дзясяцігоддзя

Літаратура Нашаніўскага перыяду

Марфалогія (дзеяслоў, прыслоўе, службовыя часціны мовы)

Марфалогія (іменныя часціны мовы)

Методыка выкладання беларускай літаратуры

Методыка выкладання беларускай мовы

Сусветная літаратура XVIІ-ХІХ стст

Сучасная беларуская літаратурная мова і стылістыка

Сучасная беларуская мова

Тэорыя мовы

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Уводзіны ў мовазнаўства

Фанетыка-лексіка-словаўтварэнне

Актуальные вопросы методики преподавания русской литературы

Античная литература

Введение в литературоведение

Введение в славянскую филологию

Введение в языкознание

Выразительное чтение

Зарубежная детская литература

Историческая грамматика

История древнерусской литературы и литературы XVIII в.

История зарубежной литературы. (Средневековье, Возрождение, XVIIIв.)

История зарубежной литературы XIХ в.

История русского литературного языка

История русской литературы первой половины XIX в.

История русской литературы второй половины XIX в.

Методика преподавания русской литературы

Методика преподавания русского языка

Мировая детская литература

Морфология (глагол, наречие, категория состояния, служебные части речи)

Морфология (именные части речи)

Орфографический практикум

Педагогическая риторика

Риторика

Русская детская литература

Русский язык

Старославянский язык

Устное народное творчество

Фонетика-лексика-словообразование