Спецыяльнасць 

6-05-0113-02 Філалагічная адукацыя (Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская))

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Дзяржаўны кампанент Модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова»
Семестр вывучэння  1- 2 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  216 акадэмічных гадзін (124 аўдыторных гадзін, 6 гадзін самастойнай працы)
Форма прамежкавай атэстацыі  1-2 семестр – экзамен, залік
Фарміруемыя кампетэнцыі  БПК-8. Аналізаваць моўныя факты з пункту погляду іх зместу, формы і моўнай інтэнцыі, улічваючы спецыфіку і закнамернасці функцыянавання адзінак розных моўных узроўняў (фанемнага, марфемнага, лексічнага)
Вынікі навучання  Ведаць: сістэму сучаснай беларускай мовы на розных яе ўзроўнях: фанетычным, лексіка-фразеалагічным, марфалагічным, сінтаксічным; літаратурныя нормы сучаснай беларускай мовы;прынцыпы і правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі; лінгвістычную тэрміналогію; навуковую і даведачную літаратуру па дадзенай галіне навук. Умець: адбіраць, сістэматызаваць і правільна кваліфікаваць моўныя факты;праводзіць лінгвістычныя назіранні, рабіць абагульненні і вывады;заўважаць і выпраўляць лексіка-граматычныя, арфаграфічныя, пунктуацыйныя і стылістычныя памылкі вучняў
Прэрэквізіты  Вучэбная дысцыпліна «Уводзіны ў мовазнаўства»
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны 

Сучасная беларуская літаратурная мова як аб’ект вывучэння. Літаратурная мова як форма нацыянальнай мовы, яе прыметы і асаблівасці. Нормы беларускай літаратурнай мовы. Прадмет і задачы фанетыкі. Асноўныя фанетычныя адзінкі. Галосныя і зычныя гукі. Галосныя гукі і іх класіфікацыя. Зычныя гукі і іх класіфікацыя. Фаналогія. Паняцце фанемы. Арфаэпія як раздзел мовазнаўства. Арфаэпічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Графіка як раздзел мовазнаўства. Арфаграфія як раздзел мовазнаўства. Асноўныя прынцыпы беларускай арфаграфіі. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Слова як адзінка лексічнай сістэмы. Асноўныя прыметы слова. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі беларускай літаратурнай мовы. Актыўная і пасіўная лексіка.

 

 

 

Academic discipline

"Phonetics"phonology, orthoepy, graphics, spelling"

 

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

State component

Module " Modern Belarusian literary language – 1»

Semester of study

1 semester

Labor intensity in credit units

3 credits

Number of academic hours

100 academic hours (56 classroom hours,

36 hours of independent work)

Form of intermediate certification

1 semester – credit (test)

Competences formed

BPC-9. Analyze linguistic facts from the point of view of their content, form and language intention, taking into account the specifics and patterns of functioning of units of different language levels (phonemic, morphemic, lexical).

Learning outcomes

To know: the system of modern Russian at its various levels: phonetic, lexical-phraseological, morphological, syntactic; literary norms of the modern Belarusian language; principles and rules of Belarusian spelling and punctuation; linguistic terminology; scientific and reference literature on this field of sciences.

Be able: to select, systematize and correctly qualify linguistic facts; conduct linguistic observations, make generalizations and conclusions; notice and correct lexico-grammatical, spelling, punctuation and stylistic errors of students.

Prerequisites

Academic discipline "Introduction to linguistics".

Summary of the academic discipline

Modern Russian literary language as an object of study. Literary language as a form of the national language, its signs and features. Norms of the Russian literary language.

The subject and tasks of phonetics. Basic phonetic units. Vowels and consonants. Vowel sounds and their classification. Consonants and their classification. Phonology. The concept of phoneme.

Orthoepy as a branch of linguistics. Orthoepic norms of the modern Russian language. Graphics as a branch of linguistics.

Spelling as a branch of linguistics. The basic principles of the Belarusian spelling.