Навуковая дзейнасць кафедры арганізавана па навукова-даследчай тэме «Актуалізацыя эстэтыка-аксіялагічнага зместу філалагічнай адукацыі з улікам прынцыпаў лінгвістыкі, культуралогіі і дыдактыкі» (2020–2021 гг.).

Навукова-метадычны патэнцыял кафедры накіраваны на рэалізацыю вышэйакрэсленага напрамку прафесійнай і даследчай дзейнасці, дазваляе ажыццяўляць філалагічную падрыхтоўку студэнтаў у культураадпаведным адукацыйным асяроддзі. Яго нацыянальны і міжкультурны кантэксты натуральна прадвызначаны самім профілем навучання студэнтаў-філолагаў — будучых настаўнікаў беларускай / рускай мовы і літаратуры.

Вынікі:

 1. Па праблеме мастацкай персаналогіі А.І. Белай абаронена дысертацыя і атрымана вучоная ступень доктара філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 — беларуская літаратура. Тэма даследавання — «Беларуская проза першай трэці ХХ ст.: станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў».
 2. Удзел у навукова-даследчым праекце:
  • пададзена заяўка на выкананне праекта ДПНД «Геокультурный подход в изучении творчества писателей Беларуси». Навуковы кіраўнік — дацэнт кафедры філалогіі, кандыдат філалагічных навук А.М. Фянчук.
 1. Арганізацыя семінараў:
  • «Формирование ключевых компетенций будущих учителей средствами использования технологии РКМЧП» (17.01.2020)
  • «Кіраўніцтва навукова-даследчай дзейнасцю навучэнцаў пра праблемах філалогіі» (на базе ДУА «Гімназія № 1 г. Баранавічы» (22.02.2020)
  • «Выкарыстанне элементаў інавацыйных тэхналогій пры арганізацыі ўрокаў беларускай мовы ў пачатковых класах» (17.02.2020)
  • «Компетентностный подход в подготовке будущего специалиста-филолога» (19.01.2021 г.)
 1. Публікацыі па навуковай тэме кафедры:
  • Пучинская, Т.М. Межпредметная связь белорусской и русской литератур при проведении школьной научной-исследовательской работы / Т.М. Пучинская // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. — 2020. — № 1 (45). — С. 71—75.
  • Костина, Ж.В. Классики русской литературы в филологической мысли Беларуси XIX века / Ж.В. Костина // Вестник ШГПУ. Научный журнал. — Серия. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. История и археология. —2020. — №1(45) — С. 119 —212.
  • Косціна, Ж. В. Эстэтычны ідэал Вінцэся Каратынскага ў кантэксце сентыменталізму / Ж. В. Косціна // Веснік БарДУ. Штоквартальны навукова-практычны часопіс. — Серыя. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі (Літаратуразнаўства).— Вып. 8. — 2020. — С. 157—162.
  • Чуносова, И. С. Педагогическая диагностика дискурсивной компетенции в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / Г. И. Николаенко, И. С. Чуносова // Веснік адукацыі. — № 4. — 2020. — С. 5—13.
 1. Падрыхтоўка вучэбна-метадычных выданняў:
  • Ермалович, Н.В. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Русский язык (разделы «Лексикология» «Фразеология») для студентов специальности 1-01-02 01 Начальное образование. — Барановичи, 2020. — Рег. свидетельство № 2162023174 от 16.07.2020.
  • Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вуч.-метад. комплекс для студэнтаў устаноў выш. адукацыі выш. адукацыі / І. А. Голуб і [інш.] ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж ун-т. — Баранавічы : БарДУ, 2020. — 220 с.
  • Фенчук, О.Н. Электронный учебно-метдический комплекс по учебной дисциплине «Детская литература» для студентов специальности 1-01-01 01 Дошкольное образование. — Барановичи, 2020. — Рег. свидетельство № 2142023505 от 25.09.2020.
 1. Арганізацыя НДРС:
  • удзел у Міжнародным конкурсе навукова-даследчых работ студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў «Наука – практике» по направлению «7 Филологические науки»:
  • Кавальчук Я.У. «Літаратурная рэпрэзентацыя сіроцтва ў творах сучасных беларускіх пісьменнікаў» (дыплом II ступені).
  • Кавальчук Я. У. Аўтабіяграфізм у аповесці Уладзіміра Ягоўдзіка «Вочы начніцы» / Я.У. Кавальчук // Актуальные проблемы филологии : сб. науч. статей ; редколл. : Е. Л. Хазанова (гл. ред.). — Вып. 13. — С. 62–66.