Спецыяльнасць 

6-05-0113-02 Філалагічная адукацыя (Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская))

Месца дысцыпліны ў структурнай схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі Модуль «Асновы мовазнаўства»
Семестр вывучэння  2 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  108 акадэмічных гадзін (56 аўдыторных гадзін, 6 гадзін – самастойная работа)
Форма прамежкавай атэстацыі  2 семестр – залік
Фарміруемыя кампетэнцыі  СК-5. Выяўляць тэрытарыяльныя асаблівасці беларускай нацыянальнай мовы ў супастаўленні з літаратурнай мовай, ажыццяўляць іх дыяхранічную і лінгвагеаграфічную інтэрпрэтацыю.
Вынікі навучання  Ведаць: асноўныя асаблівасці сучаснай дыялектнай мовы на ўсіх узроўнях (фанетычным, граматычным, лексічным). Умець: параўноўваць сістэму народных гаворак з сістэмай сучаснай літаратурнай мовы. Валодаць: сістэмай навуковых паняццяў, прынятых у беларускай дыялекталогіі, і метадамі дыялекталагічных даследаванняў
Прэрэквізіты  Вучэбныя дысцыпліны «Уводзіны ў мовазнаўства», «Фанетыка, фаналогія, арфаэпія, графіка, арфаграфія»
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Дыялектная мова і літаратурная мова — дзве формы існавання нацыянальнай мовы. З гісторыі беларускай дыялекталогіі. Лінгвістычная геаграфія. Звесткі з гісторыі фарміравання беларускіх тэрытарыяльных дыялектаў. Паўночна-ўсходні дыялект. Паўднёва-заходні дыялект. Сярэднебеларускія (пераходныя) гаворкі. Адзінства беларускай дыялектнай мовы ў асноўных лексіка-граматычных катэгорыях. Фанетыка. Марфалогія. Сінтаксіс. Лексіка. Фразеалогія. Дыялектная лексікаграфія. Дыялектная фразеаграфія. Дыялектная аснова літаратурнай мовы. Дыялекталогія і выкладанне роднай мовы і літаратуры ў школе.

 

 

 

 

Educational discipline "Belarusian dialectology"

 

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

Component of a higher education institution

Module "Fundamentals of Linguistics"

Semester of study

2 semester

Labor intensity in credit units

3 credits

Number of academic hours

100 academic hours (56 classroom hours, 44 hours – independent work)

Form of intermediate certification

2 семестр – экзамен

Competences formed

SC-4. To identify the territorial features of the Belarusian national language in comparison with the literary language, to carry out their diachronic and linguogeographic interpretation.

Learning outcomes

To know: the main features of the modern dialect language at all levels (phonetic, grammatical, lexical). Be able: to compare the system of folk dialects with the system of modern literary language.

Possess knowledge of a system of scientific concepts accepted in Belarusian dialectology and methods of dialectological research

Prerequisites

Academic disciplines "Introduction to linguistics", "Phonetics, Phonology, Orthoepy, Graphics, Spelling"

Summary of the academic discipline

Dialect language and literary language are two forms of existence of the national language.

From the history of Belarusian dialectology.

Linguistic geography. Information from the history of the formation of Belarusian territorial dialects. Northeast dialect. Southwest dialect. Middle Belarusian (transitional) speech. The unity of the Belarusian dialect language in the main lexical and grammatical categories. Phonetics. Morphology. Syntax. Vocabulary. Phraseology. Dialect lexicography. Dialect phraseography.  The dialect basis of the literary language. Dialectology and teaching of native language

and literature at school.