Спецыяльнасць 

1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Дзяржаўны кампанент Модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова – 2»
Семестр вывучэння  3 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  102 акадэмічныя гадзіны (56 аўдыторных гадзін, 46 гадзін самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  3 семестр – залік
Фарміруемыя кампетэнцыі  БПК-10. Растлумачыць і аналізаваць граматычныя з’явы сучаснай беларускай мовы ў адпаведнасці са спецыфікай розных лексіка-граматычных разрадаў.
Вынікі навучання  Ведаць: сістэму іменных часцін мовы на марфалагічным узроўні сучаснай беларускай літаратурнай мовы; лінгвістычную тэрміналогію; навуковую і даведачную літаратуру па дадзеным раздзеле сучаснай беларускай літаратурнай мовы; літаратурныя нормы (марфалагічныя) сучаснай беларускай літаратурнай мовы; прынцыпы і правілы беларускага правапісу. Умець: адбіраць, сістэматызаваць і правільна кваліфікаваць моўныя факты; праводзіць лінгвістычныя назіранні, рабіць абагульненні і вывады; выконваць марфалагічны аналіз іменных часцін мовы; заўважаць і выпраўляць граматычныя памылкі.
Прэрэквізіты  Вучэбная дысцыпліна «Уводзіны ў мовазнаўства», модуль «Сучасная беларуская літаратурная мова – 1».
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Марфалогія як граматычнае вучэнне аб слове. Асноўныя граматычныя паняцці і адзінкі (граматычная катэгорыя, граматычнае значэнне, граматычная форма, словаформа). Часціны мовы як лексіка-граматычныя класы слоў Назоўнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічная роля. Прыметнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Лічэбнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Займеннік як часціна мовы. Катэгарыяльнае (абагульненае) значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.