Спецыяльнасць 

6-05-0113-02 Філалагічная адукацыя (Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская))

Месца дысцыпліны ў структурнай схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі Модуль «Уводзіны ў дысцыпліны спецыяльнасці»
Семестр вывучэння  2 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  4 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  144 акадэмічныя гадзіны (78 аўдыторных гадзін, 10 гадзін самастойнай працы)
Форма прамежкавай атэстацыі  2 семестр – залік
Фарміруемыя кампетэнцыі  СК-3. Характарызаваць родавую і жанравую спецыфіку фальклорных паэтычных тэкстаў, сферу іх прымянення і асаблівасці паэтыкі.
Вынікі навучання  Ведаць: каштоўнасны змест народнай культуры і яе эстэтыку; асноўныя паняцці фалькларыстыкі; заканамернасці развіцця фальклору; віды абрадавай і пазаабрадавай народнай творчасці, іх ідэйны змест і сістэму жанраў;гістарычную дынаміку фальклорных жанраў. Умець: выкарыстоўваць тэарэтычныя веды на практыцы;выкарыстоўваць метады аналізу, сінтэзу, кампаратывістыкі пры характарыстыцы фальклорных тэкстаў; раскрываць семантыку фальклорных матываў і вобразаў; вызначаць месца і ролю фальклору ў гісторыка-культурным працэсе; выкарыстоўваць жанравую спецыфіку фальклору ў вучэбна-выхаваўчым працэсе.
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Фальклор як від мастацтва. Гістарычнае развіццё і прынцыпы перыядызацыі фальклору. Метады і прынцыпы вывучэння фальклору. Нацыянальная адметнасць беларускага фальклору. Паходжанне, магічнае прызначэнне і лёс замоў. Каляндарна-абрадавая паэзія беларусаў. Зімовы цыкл каляндарна-абрадавай паэзіі. Рытуальна-міфалагічны змест калядных абрадаў, звычаяў, песень. Веснавы цыкл каляндарна-абрадавай паэзіі. Летні цыкл каляндарна-абрадавай паэзіі. Восеньскі цыкл каляндарна-абрадавай паэзіі. Сямейна-абрадавы комплекс беларусаў і яго паэзія. Радзінная абраднасць і паэзія. Вясельная абраднасць і паэзія. Пахавальная і памінальная абраднасць. Галашэнні. Пазаабрадавая лірыка.Баладныя песні. Малыя жанры беларускага фальклору. Казкі. Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Віды народна-драматычнага мастацтва. Методыка збірання фальклору і пашпартызацыя фальклорных жанраў.
   

 

 

 

 

Academic discipline "Oral folk art"

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

Component of a higher education institution

Module "Introduction to the disciplines of the specialty"

Semester of study

1 semester

Labor intensity in credit units

3 credits

Number of academic hours

100 academic hours (48 classroom hours,

52 hours of independent work)

Form of intermediate certification

1 semester – examination

Competences formed

SC-2. To characterize the generic and genre specifics of folklore poetic texts, the scope of their application and the features of poetics.

Learning outcomes

To know: the value content of folk culture and its aesthetics; The basic concepts of folklore studies; patterns of folklore development; types of ritual and non-ritual folk art, their ideological content and genre system; historical dynamics of folklore genres.

Be able: to use theoretical knowledge in practice; use methods of analysis, synthesis, comparative studies in the characterization of folklore texts; reveal the semantics of folklore motifs and images; determine the place and role of folklore in the historical and cultural process;

to use the genre specifics of folklore in the educational process.

Summary of the academic discipline

Folklore as an art form. Historical development and principles of periodization of folklore. Methods and principles of folklore study. The national feature of Belarusian folklore. The origin, magical purpose and fate of conspiracies.

Calendar and ritual poetry of Belarusians. Winter cycle of calendar and ritual poetry. Ritual and mythological content of Christmas rituals, customs, songs. The spring cycle of calendar and ritual poetry. The summer cycle of calendar and ritual poetry. Autumn cycle of calendar and ritual poetry.

The family-ritual complex of Belarusians and its poetry. Native rites and poetry. Wedding ceremony and poetry. Funeral and funeral rites. Lamentations.

Extraordinary lyrics.Ballad songs.

Small genres of Belarusian folklore. Fairy tales. Unspeakable prose.

Children's folklore. Types of Folk dramatic art. Methods of collecting folklore and certification of folklore genres.