Спецыяльнасць 

6-05-0112-01 Дашкольная адукацыя

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі, модуль «Дзіцячая літаратура ў дашкольнай адукацыі»
Семестр вывучэння  2 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  108 акадэмічных гадзін (54 аўдыторныя гадзіны)
Форма бягучай атэстацыі 2 семестр – залік

Фарміруемыя кампетэнцыі

 

Быць здольнымі прымяняць базавыя навыкі камунікацыі ў вуснай і пісьмовай формах на дзяржаўных і замежнай мовах для рашэння задач міжасобасных і прафесійных зносінах.
Вынікі навучання  Ведаць: асноўныя заканамернасці развіцця айчыннай дзіцячай літаратуры; характэрныя прыкметы розных жанраў дзіцячай кнігі; змест працы з мастацкім тэкстам ва ўстанове дашкольнай адукацыі; Умець: аналізаваць літаратурны твор, раскрываючы асаблівасці яго зместу і формы; ацэньваць пазнаваўчы, выхаваўчы, эстэтычны патэнцыял дзіцячай кнігі; выразна чытаць творы для дзяцей; Валодаць: неабходнай літаратуразнаўчай тэрміналогіяй; навыкамі аналізу мастацкага твора з улікам яго ідэйна-мастацкай цэласнасці.
Прэрэквізіты  Для вувучэння дадзенай вучэбнай дысцыплиіны студэнты павінны паспяхова засвоіць наступныя вучэбныя дысцыпліны : «Зарубежная дзіцячая літаратура», «Выразнае чытанне».
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Уводзіны. З гісторыі станаўлення беларускай дзіцячай літаратуры. Літаратура пачатку XX ст., Беларуская вусная народная творчасць для дзяцей, Дзіцячая літаратура ў 20-30-я гг. XX ст., Янка Купала, Якуб Колас (1882—1956), Змітрок Бядуля (1886—1941), Янка Маўр (1883—1971), Дзіцячая літаратура ў час вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя, Алесь Якімовіч (1904—1979), Уладзімір Дубоўка (1900—1976), Дзіцячая літаратура 1955—1985 гг., М. Танк , С. Шушкевіч, В. Вітка, А. Васілевіч. , Э. Агняцвет, А. Вольскі, Н. Гілевіч, Р. Барадулін, П. Місько,У. Ліпскі. У. Ягоўдзік, Сучасная проза для дзяцей, Сучасная паэзія для дзяцей,Сучасная драматургія для дзяцей.