Спецыяльнасць 

1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

Месца дысцыпліны ў структурнай схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі
Семестр вывучэння  2 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  98 акадэмічных гадзін (56 аўдыторных гадзін, 42 гадзіны самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  2 семестр – залік
Фарміруемыя кампетэнцыі  СК-15. Характарызаваць асноўныя тэндэнцыі развіцця дзіцячай літаратуры, абапіраючыся на знакавыя літаратурныя творы для дзяцей.
Вынікі навучання  Ведаць: шляхі і галоўныя этапы развіцця нацыянальнай літаратуры для дзяцей ад вытокаў і да нашых дзён; асноўныя этапы жыццёвага і творчага шляху дзіцячых пісьменнікаў; галоўныя ідэйна-эстэтычныя праблемы вывучаемых твораў, асаблівасці іх кампазіцыі і вобразна-выяўленчых сродкаў;герояў твораў, адметныя рысы характару, іх месца ў сістэме вобразаў; літаратуразнаўчыя крыніцы па тэмах дысцыпліны. Умець: аналізаваць літаратурны твор, раскрываючы асаблівасці яго зместу і формы; выяўляць падобнае і адрознае ў літаратурах для дзяцей розных часоў і народаў; валодаць навыкамі выразнага чытання твораў для дзяцей. Валодаць: неабходнай літаратуразнаўчай тэрміналогіяй; навыкамі шматаспектнага аналізу мастацкага твора з улікамяго ідэйна-мастацкага цэласнасці ў гісторыка-літаратурным і культуралагічным кантэкстах.
Прэрэквізіты  Модуль «Уводзіны ў дысцыпліны спецыяльнасці»
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Вытокі беларуская дзіцячай літаратуры. Дзіцячая літаратура пачатку ХХ стагоддзя. Дзіцячая літаратура ў 20-30-я гг. ХХ ст.. Я. Купала , Я. Колас, З. Бядуля, Я. Маўр. Дзіцячая літаратура ў час вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. Дзіцячая літаратура 1955-1985 гг. Сучасная проза, паэзія, драматургія для дзяцей. Перыядычны друк.

 

 

 

Academic discipline "Belarusian children's literature"

 

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

Component of a higher education institution

Semester of study

2 semester

Labor intensity in credit units

3 credits

Number of academic hours

98 academic hours (56 classroom hours,

42 hours of independent work)

Form of intermediate certification

2 semester – credit (test)

Competences formed

SC-15. To characterize the main trends in the development of children's literature, based on iconic literary works for children.

Learning outcomes

To know: the ways and main stages of the development of national literature for children from the origins to the present day; the main stages of the life and creative path of children's writers; the main ideological and aesthetic problems of the studied works, the peculiarities of their composition and figurative means; the heroes of the works, distinctive character traits, their place in the system of images; literary sources on topics of the discipline.

Be able to: analyze a literary work, revealing the features of its content and form; identify similar and distinguishable in literatures for children of different times and peoples; have the skills of expressive reading of works for children.

Possess: the necessary literary terminology; skills of multidimensional analysis of a work of art, taking into account the ideological and artistic integrity in historical, literary and cultural contexts.

Prerequisites

Module "Introduction to the disciplines of the specialty"

Summary of the academic discipline

The origins of Belarusian children's literature. Children's literature of the early twentieth century. Children's literature in the 20-30s of the XX century. Ya. Kupala, Ya. Kolos, Z. Byadulya, Ya. Moor. Children's literature during the war and the first post-war decade. Children 's literature 1955-1985 . Modern prose, poetry, drama for children. Periodical printing.