Спецыяльнасць 

6-05-0113-02 Філалагічная адукацыя Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская))

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі. Модуль «Гісторыя беларускай літаратуры— 1»
Семестр вывучэння  2 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  100 акадэмічных гадзін (60 аўдыторных гадзін, 40 гадзін самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  2 семестр – экзамен
Фарміруемыя кампетэнцыі  БПК-13. Характарызаваць асноўныя этапы станаўлення і развіцця беларускай літаратуры ХІ–ХVІІІ стагоддзяў у аспекце родавай і відавай прыналежнасці мастацкіх твораў, асаблівасцей іх паэтычнай і стылістычнай арганізацыі.
Вынікі навучання  Ведаць: шляхі і галоўныя этапы развіцця сусветнай і нацыянальнай літаратуры (XVIІ-XVIІІ стагоддзяў); узаемасувязь светапогляду і творчасці пісьменніка, асаблівасці яго стылю ці творчай манеры; канкрэтна-гістарычнае, сучасныя ацэнкі мастацкіх з’яў папярэдніх эпох; праблематыку, ідэйны змест твораў, асаблівасці кампазіцыі, вобразна-выяўленчыя сродкі; герояў твораў, іх светапоглядныя пазіцыі, найбольш важныя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Умець: аналізаваць літаратурны твор; каменціраваць тэксты твораў, характарызуючы іх з культуралагічнага, гісторыка-бытавога, літаратуразнаўчага і іншых аспектаў; працаваць з навукова-крытычнай і даведачнай літаратурай. Валодаць: адпаведным паняційным і тэрміналагічным апаратам; навыкамі розных спосабаў аналізу літаратурнага твора; сучаснай метадалогіяй і методыкай літаратуразнаўчых даследаванняў.
Прэрэквізіты  Вучэбныя дысцыпліны «Гісторыя беларускай літаратуры XІ—XVІ стагоддзяў», «Уводзіны ў літаратуразнаўства».
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Літаратура перыяду Барока (канец ХVІ 30-я гады ХVІІІ ст.); літаратура ранняга Барока (канец ХVІ – 80-я гады ХVІІ ст.); палемічная літаратура перыяду Контррэфармацыі; літаратура позняга Барока (канец ХVІІ – 30-я гады ХVІІІ ст.); літаратура эпохі Асветніцтва (1740-я гады – канец ХVІІІ ст.)

 

 

Academic discipline

"History of Belarusian literature of the XVII-XVIII centuries"

 

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

A component of a higher education institution.

Module "History of Belarusian Literature-1"

Semester of study

2 semester

Labor intensity in credit units

3 credits

Number of academic hours

100 academic hours (60 classroom hours,

40 hours of independent work)

Form of intermediate certification

2 semester – examination

Competences formed

BPC-11. To characterize the main stages of the formation and development of Belarusian literature of the XI-XVII centuries in the aspect of the generic and specific affiliation of artistic works, the peculiarities of their poetic and stylistic organization.

Learning outcomes

To know: the ways and main stages of the development of world and national literature (XVII-XVIII centuries); the relationship of the writer's worldview and creativity, the peculiarities of his style or creative manner; concrete historical, modern assessments of artistic phenomena of previous eras; problems, ideological content of works, features of composition, figurative means; heroes of works, their ideological positions, the most important information about the life and creative path of the writer.

Be able to: analyze a literary work; comment on the texts of works, characterizing them from cultural, historical, literary and other aspects; work with scientific-critical and reference literature.

Possess: the appropriate conceptual and terminological apparatus; skills of various methods of analyzing a literary work; modern methodology and methodology of literary studies.

Prerequisites

Academic disciplines "History of Belarusian literature of the XI-XVI centuries", "Introduction to literary studies".

Summary of the academic discipline

Literature of the Baroque period (late XVII-30s of the XVII century); early Baroque literature (late XVI-80s of the XVII century); polemical literature of the Counter-Reformation period; late Baroque literature (late XVII-30s of the XVII century); literature of the Enlightenment (1740s-late XVIII v.)