Спецыяльнасць 

06-05-0112-02 Пачатковая адукацыя
1-01 02 01 Пачатковая адукацыя

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Дзяржаўны кампанент, модуль «Тэарэтычныя асновы пачатковай моўнай адукацыі»
Семестр вывучэння  1,3,4,5 семестры
Працаёмкасць у заліковых адзінках  12 заліковых адзінак
Колькасць акадэмічных гадзін  416 акадэмічных гадзін (240 аўдыторных гадзін, 176 гадзіны самастойная работа)
Форма бягучай атэстацыі  4,5 семестр – залік, 1,3семестр – экзамен

Фарміруемыя кампетэнцыі

 

УК-3. Ажыццяўляць камунікацыі ў вуснай і пісьмовай формах на дзяржаўных і замежных мовах для рашэння задач прафесійнага, міжасобаснага і міжкультурнага ўзаемадзеяння. БПК-10. Тлумачыць моўныя фактары беларускай і рускай моў, адрозненні фанетычнай, лексічнай і граматычнай сістэм беларускай і рускай моў.
Вынікі навучання  Ведаць: асноўныя нормы сучаснай беларускай мовы; заканамернасці арганізацыі і ўласцівасці фанетычнай, лексічнай і граматычнай сістэм беларускай мовы; методыку аналізу моўных фактаў; Умець: выкарыстоўваць моўныя адзінкі ў вуснай і пісьмовай камунікацыі; выконваць розныя віды аналізу, якія дэманструюць своеасаблівасць асобнай адзінкі мовы, тэксту.
Прэрэквізіты  Вучэбная дысцыпліна «Руская мова»
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Беларуская нацыянальная мова, яе формы. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка і арфаграфія. Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія. Марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія. Сінтаксіс. Пунктуацыя.