Спецыяльнасць 

1-02 03 06 Замежныя мовы (нямецкая, англійская) 1-21 06 01 Сучасныя замежныя мовы (па напрамках) 1-02 03 08 Замежная мова (англійская).

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі
Семестр вывучэння  1 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  2 заліковыя адзінкі 3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  70 акадэмічных гадзін (34 аўдыторныя гадзіны, 36 гадзін самастойная праца)

100 акадэмічных гадзін (34 аўдыторныя гадзіны,

66 гадзіны самастойная праца)
130 акадэмічных гадзін (50 аўдыторныя гадзіны, 80 гадзіны самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  1 семестр – экзамен
Фарміруемыя кампетэнцыі АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння тэарэтычных і практычных задач. САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. ПК-8. Карыстацца глабальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі і сродкамі тэлекамунікацый.
Вынікі навучання  Ведаць: функцыі беларускай мовы як асноваўтваральнага кампанента нацыянальнай культуры; месца і ролю беларускай мовы ў славянскай і еўрапейскай супольнасцях народаў і моў; сістэму лексічных, граматычных, пунктуацыйных сродкаў беларускай мовы. Умець: выкарыстоўваць беларускую мову ў прафесійнай дзейнасці ў адпаведнасці з нормай і узусам; перакладаць, анатаваць і рэферыраваць прафесійна арыентаваныя тэксты; рыхтаваць навуковыя і публічныя выступленні. Валодаць: правіламі сучаснай беларускай арфаграфіі і пунктуацыі; асновамі вуснай і пісьмовай камунікацыі на беларускай мове; прыёмамі і навыкамі перакладу з беларускай і на беларускую мову.
Прэрэквізіты  Вучэбная дысцыпліна «Беларуская мова (прафесійная лексіка)».
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Беларуская літаратурная мова і дыялекты. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму. Арфаэпічныя, арфаграфічныя, марфалагічныя нормы сучаснай беларускай мовы. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Лексічная сістэма беларускай мовы. Функцыянальныя стылі беларускай мовы. Культура прафесійнага маўлення.