Спецыяльнасць 

1-02 06 04 Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва 1-01 01 01 Дашкольная адукацыя 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя 1-02 03 08 Замежная мова (англійская)

6-05-0115-01 Адукцыя ў галіне фізічнай культуры

6-05-1012-04 Арганізацыя і кіраванне фізічнай культурай,  спортам і турызмам

1-36 01 01 Тэхналогія машынабудавання 1-40 05 01 Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (па напрамках) 1-28 01 02 Электронны маркетынг

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Дадатковыя віды навучання Кампанент установы вышэйшай адукацыі Дзяржаўны кампанент, «Лінгвістычны модуль»

Дадатковыя віды навучання.

Дзяржаўны кампанент
Семестр вывучэння  3 семестр 4 семестр 3 семестр 1 семестр 1 семестр 1 семестр 1 семестр 3 семестр

Працаёмкасць у заліковых адзінках 

 

4 заліковыя адзінкі 2.5 заліковыя адзінкі 3 заліковыя адзінкі 2 заліковыя адзінкі 3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  54 акадэмічныя гадзіны (34 аўдыторныя гадзіны) 54 акадэмічныя гадзіны (34 аўдыторныя гадзіны, 20 гадзін самастойная работа) 100 акадэмічных гадзін (34 аўдыторныя гадзіны, 10 гадзін КСР) 90 акадэмічных гадзін (34 аўдыторныя гадзіны) 54 акадэмічныя гадзіны (34 аўдыторныя гадзіны) 28 акадэмічных гадзін (14 аўдыторных гадзін) 108 акадэмічных гадзін (40 аўдыторных гадзін)
Форма бягучай атэстацыі  3 семестр – залік 4 семестр – залік 3 семестр – экзамен 2 семестр – залік 1 семестр – залік 1 семестр – залік 1 семестр – залік 3 семестр – залік

Фарміруемыя кампетэнцыі

 

УК-3. Ажыццяўляць камунікацыю на беларускай мове для рашэння задач міжасобаснага, міжкультурнага і прафесійнага ўзаемадзеянне.

УК. Ажыццяўляць камунікацыі у вуснай і пісьмовай формах на дзяржаўных і замежнай мове  для рашэння задач міжасабовага, прафесійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння

АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння тэарэтычных і практычных задач. САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. ПК-8. Карыстацца глабальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі і сродкамі тэлекамунікацый.

Ажыццяўляць камунікацыю на беларускай мове для рашэння задач міжасобаснага, міжкультурнага і прафесійнага ўзаемадзення.

Валодаць навукова-тэхнічнай тэрміналогіяй па спецыяльнасці на дзяржаўных і замежнай мовах. Ажыццяўляць камунікацыі, у тым ліку на замежнай мове, для рашэння задач міжасабовага, прафесійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння
Вынікі навучання 

Ведаць: ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных зносін, функцыі беларускай мовы як асноватворнага кампанента нацыянальнай культуры, поўны набор прафесійнай лексікі і яе склад; асновы справаводства і дакументацыі.

Умець: граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай, перакладаць, анатаваць і рэферыраваць прафесійна арыентаваныя тэксты, будаваць маналог, весці дыялагічнае маўленне.

Валодаць: рацыянальнымі і эфектыўнымі моўнымі паводзінамі ў розных сітуацыях прафесіўных і справавых узаемаадносін, арфаэпічнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі і іншымі нормамі сучаснай беларускай ітаратурнай мовы, навыкамі зносін у галіне прафесійнай дзейнасці на беларускай мове.

Ведаць: асноўныя стылі літаратурнай мовы;

поўны набор прафесійнай лексікі і яе склад;

асновы справаводства і дакументацыі на беларускай мове;

Умець: граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай: адэкватна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую інфармацыю;

Валодаць: арфаэпічнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі і іншымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; навыкамі моўнай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылявых разнавіднасцей беларускай літаратурнай мовы; тэрміналогіяй прафесійнай лексікі сучаснай беларускай мовы.

 
Ведаць: асноўныя этапы развіцця беларускай мовы; асноўныя стылі літаратурнай мовы; асаблівасці выкарыстання моўных сродкаў у маналагічным і дыялагічным маўленні; Умець: перакладаць тэксты розных жанраў, свядома карыстацца моўным матэрыялам у адпаведнасці са стылем, мэтай і задачай інфармацыі; выкарыстоўваць неабходныя моўныя сродкі ў адпаведнасці з задачамі камунікацыі; здзяйсняць вусную спецыяльную камунікацыю на беларускай мове; Валодаць: навыкамі зносін у галіне прафесійнай дзейнасці на беларускай мове; арфаэпічнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі і іншымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; тэрміналогіяй прафесійнай лексікі сучаснай беларускай мовы.

Ведаць: асноўныя этапы развіцця беларускай мовы;

 асноўныя стылі літаратурнай мовы; асаблівасці выкарыстання моўных сродкаў у маналагічным і дыялагічным маўленні;

Умець: граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай: адэкватна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую інфармацыю;

Валодаць: арфаэпічнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі і іншымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; навыкамі моўнай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылявых разнавіднасцей беларускай літаратурнай мовы; тэрміналогіяй прафесійнай лексікі сучаснай беларускай мовы;

Ведаць: асноўныя стылі літаратурнай мовы;

поўны набор прафесійнай лексікі і яе склад;

асновы справаводства і дакументацыі на беларускай мове;

Умець: граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай: адэкватна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую інфармацыю;

Валодаць: арфаэпічнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі і іншымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; навыкамі моўнай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылявых разнавіднасцей беларускай літаратурнай мовы; тэрміналогіяй прафесійнай лексікі сучаснай беларускай мовы;

Ведаць: асноўныя стылі літаратурнай мовы;

поўны набор прафесійнай лексікі і яе склад;

асновы справаводства і дакументацыі на беларускай мове;

Умець: граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай: адэкватна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую інфармацыю;

Валодаць: арфаэпічнымі, лексічнымі, граматычнымі, стылістычнымі і іншымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы; навыкамі моўнай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылявых разнавіднасцей беларускай літаратурнай мовы; тэрміналогіяй прафесійнай лексікі сучаснай беларускай мовы;

Прэрэквізіты   —  — Для вувучэння дадзенай вучэбнай дысцыплиіны студэнты павінны паспяхова засвоіць вучэбную дысцыпліну – сучасная беларуская мова.
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей, Беларуская лексікалогія і лексікаграфія. Тэрміналагічная лексіка, Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму, Функцыянальныя стылі маўлення, Навуковы стыль, Афіцыйна-дзелавы стыль, Культура прафесійнага маўлення.  Беларуская мова як частка нацыянальнай культуры, Сістэмная арганізацыя беларускай мовы, Беларуская мова сярод іншых моў, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, Моўная сітуацыя ў Рэспубліцы Беларусь, Нормы беларускай літаратурнай мовы, Лексічная сістэма беларускай мовы, Тэрміналогія як вядучы складнік прафесійнага маўлення, Гісторыя і сучаснасць беларускай тэрміналогіі і тэрмінаграфіі, Функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы, Навуковы стыль, Кампазіцыйна-структурная арганізацыя тэкстаў навуковага стылю, Афіцыйна-дзелавы стыль, Культура прафесійнага маўлення.  Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей, Беларуская лексікалогія і лексікаграфія. Тэрміналагічная лексіка, Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму, Функцыянальныя стылі маўлення, Навуковы стыль, Афіцыйна-дзелавы стыль, Культура прафесійнага маўлення.

Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей, Беларуская лексікалогія і лексікаграфія. Тэрміналагічная лексіка, Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму, Функцыянальныя стылі маўлення, Навуковы стыль, Афіцыйна-дзелавы стыль, Культура прафесійнага маўлення.

Уводзіны ў дысцыпліну «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей, Беларуская лексікалогія і лексікаграфія. Тэрміналагічная лексіка, Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму, Функцыянальныя стылі маўлення, Навуковы стыль, Афіцыйна-дзелавы стыль. Беларуская мова як частка нацыянальнай культуры, Сістэмная арганізацыя беларускай мовы, Беларуская мова сярод іншых моў, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, Моўная сітуацыя ў Рэспубліцы Беларусь, Нормы беларускай літаратурнай мовы, Лексічная сістэма беларускай мовы, Тэрміналогія як вядучы складнік прафесійнага маўлення, Гісторыя і сучаснасць беларускай тэрміналогіі і тэрмінаграфіі, Функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы, Навуковы стыль, Кампазіцыйна-структурная арганізацыя тэкстаў навуковага стылю, Афіцыйна-дзелавы стыль, Культура прафесійнага маўлення.