Спецыяльнасць 

6-05-0113-02 Філалагічная адукацыя Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская))

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі. Модуль «Асновы мовазнаўства»
Семестр вывучэння  1 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  106 акадэмічных гадзін (48 аўдыторных гадзін, 58 гадзіны самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  1 семестр – экзамен
Фарміруемыя кампетэнцыі  СК. Выкарыстоўваць паняццевы і тэрміналагічны апарат лінгвістыкі, улічваючы ўнутраную будову моўнай сістэмы, ажыццяўляць класіфікацыю і аналіз лінгвістычных адзінак пры апісанні моўнага матэрыялу.
Вынікі навучання  Ведаць: заканамернасці развіцця мовы і грамадства; сістэму і структуру мовы і мовазнаўства як навукі, гісторыю іх развіцця; функцыі мовы ў грамадстве. Умець: выкарыстоўваць тэарэтычныя веды на практыцы; праводзіць самастойныя лінгвістычныя назіранні, класіфікаваць сабраны матэрыял, рабіць абагульненні і высновы; сістэмна аналізаваць лінгвістычныя факты на ўсіх узроўнях мовы. Валодаць: паняццевым і тэрміналагічным апаратам лінгвістыкі; валодаць навыкамі аналізу моўных фактаў на ўзроўні фаналогіі, марфемікі, словаўтварэння, формаўтварэння, сінтаксісу.
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Прадмет і задачы мовазнаўства. Прырода і сутнасць мовы. Фаналогія. Лексікалогія. Фразеалогія. Марфеміка. Словаўтварэнне. Граматыка. Паходжанне мовы і гістарычнае развіццё моў. Класіфікацыя моў свету. Пісьмо.
   

 

 

 

 

Academic discipline "Introduction to linguistics"

 

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

A component of a higher education institution.

Module "Fundamentals of Linguistics" 

Semester of study

1 semester

Labor intensity in credit units

3 creditd

Number of academic hours

100 academic hours (48 classroom hours,

52 hours of independent work)

Form of intermediate certification

1 semester – exam

Competences formed

SC-3. To use the conceptual and terminological apparatus of linguistics, taking into account the internal structure of the language system, to classify and analyze linguistic units when describing linguistic material.

Learning outcomes

To know: the laws of the development of language and society; the system and structure of language and linguistics as a science, the history of their development; the functions of language in society.

Be able to: use theoretical knowledge in practice; conduct independent linguistic observations, classify the collected material, make generalizations and conclusions; systematically analyze linguistic facts at all levels of the language.

Possess: the conceptual and terminological apparatus of linguistics; possess the skills of analyzing linguistic facts at the level of phonology, morphemics, word formation, form formation, syntax.

Summary of the academic discipline

The subject and tasks of linguistics. The nature and essence of language. Phonology. Lexicology. Phraseology. Morphemics. Word formation. Grammar. The origin of language and the historical development of languages. Classification of the languages of the world. Writing.