Спецыяльнасць 

1-21 06 01 Сучасныя замежныя мовы (па напрамках)

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы

Кампанент установы вышэйшай адукацыі
Семестр вывучэння  7,8 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  7 заліковых адзінак
Колькасць акадэмічных гадзін  272 акадэмічныя гадзіны (120 аўдыторных гадзін, 152 гадзіны самастойная праца)
Форма бягучай атэстацыі  7 семестр – залік, 8 семестр – экзамен

Фарміруемыя кампетэнцыі

 

АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння тэарэтычных і практычных задач. АК-13. Выкарыстоўваць беларускую мову для ажыццяўлення міжкультурных зносін. САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. ПК-8. Карыстацца глабальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі і сродкамі тэлекамунікацый.
Вынікі навучання  Ведаць: сістэму функцыянальных стыляў беларускай мовы, стылістыку моўных узроўняў (фонастылістыку, стылістыку словаўтварэння, лексічную, фразеалагічную, марфалагічную, сінтаксічную стылістыку), стылістыку тэксту; Умець: вызначаць функцыянальную прыналежнасць тэксту, ацэньваць стылістычнае выкарыстанне моўных адзінак у тэксце, выкарыстоўваць у практыцы маўленчых зносін моўныя адзінкі ў адпаведнасці з функцыянальнай прыналежнасцю; Валодаць: навыкамі аналізу тэкстаў розных стыляў.
Прэрэквізіты  Для вувучэння дадзенай вучэбнай дысцыплиіны студэнты павінны паспяхова засвоіць наступныя вучэбныя дысцыпліны : сучасная беларуская мова, беларуская мова (прафесійная лексіка).
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Уводзіны, Функцыянальная стылістыка, Стылістыка моўных узроўняў, Стылістыка мастацкай літаратуры, Стылістыка тэксту, Культура маўлення. Асновы стылістычнага рэдагавання.