Спецыяльнасць 

1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Дзяржаўны кампанент. Модуль «Гісторыя беларускай літаратуры-2»
Семестр вывучэння  4 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  114 акадэмічных гадзін (60 аўдыторных гадзін, 54 гадзіны самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  4 семестр – экзамен

Фарміруемыя кампетэнцыі

 

БПК-18. Характарызаваць гісторыю развіцця беларускай літаратуры ХІХ – 20-х гг. ХХ ст. у аспекце родавай і відавой прыналежнасці мастацкіх твораў, асаблівасцей іх паэтычнай і стылістычнай арганізацыі
Вынікі навучання  Ведаць: найбольш важныя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў; праблематыку, ідэйны змест, асаблівасці кампазіцыі твораў, вобразна-выяўленчыя сродкі; Умець: спалучаць тэарэтычныя веды з вывучэннем канкрэтных мастацкіх з’яў; разглядаць літаратурны твор ў сацыякультурным кантэксце эпохі; вызначаць месца твора ў мастацкай сістэме пісьменніка; каменціраваць тэксты твораў, характарызуючы іх з культуралагічнага, гісторыка-бытавога, літаратуразнаўчага і інш. аспектаў; працаваць з навукова-крытычнай і даведачнай літаратурай. Валодаць: тэрміналагічна-паняційным апаратам; метадалогіяй і методыкай літаратуразнаўчых даследаванняў; рознымі спосабамі аналізу мастацкіх твораў.
Прэрэквізіты  Модулі «Уводзіны ў дысцыпліны спецыяльнасці», «Гісторыя беларускай літаратуры-1»; вучэбная дысцыпліна «Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ ст. »
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  «Нашаніўскі» літаратурны перыяд. Пісьменнікі-пачынальнікі навейшай літаратуры К. Каганец, Ядвігін Ш., Цётка, У. Галубок, Ф. Аляхновіч, В. Ластоўскі, З. Бядуля, А. Гарун, Ц. Гартны). Творчасць пісьменнікаў-класікаў (Я. Колас, Я. Купала, М. Багдановіч, М. Гарэцкі).