Спецыяльнасць 

1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі. Модуль «Гісторыя беларускай літаратуры — 2»
Семестр вывучэння  3 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  102 акадэмічныя гадзіны (56 аўдыторных гадзін, 46 гадзін самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  3 семестр – залік
Фарміруемыя кампетэнцыі  БПК-11. Характарызаваць асноўныя этапы станаўлення і развіцця беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя ў аспекце родавай і відавой прыналежнасці мастацкіх твораў, асаблівасцей іх паэтычнай і стылістычнай арганізацыі.
Вынікі навучання  Ведаць: шляхі і галоўныя этапы развіцця сусветнай і нацыянальнай літаратуры (ХІХ стагоддзя); узаемасувязь светапогляду і творчасці пісьменніка, асаблівасці яго стылю ці творчай манеры; канкрэтна-гістарычнае, сучасныя ацэнкі мастацкіх з’яў папярэдніх эпох; праблематыку, ідэйны змест твораў, асаблівасці кампазіцыі, вобразна-выяўленчыя сродкі; герояў твораў, іх светапоглядныя пазіцыі, найбольш важныя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Умець: аналізаваць літаратурны твор; каменціраваць тэксты твораў, характарызуючы іх з культуралагічнага, гісторыка-бытавога, літаратуразнаўчага і іншых аспектаў; працаваць з навукова-крытычнай і даведачнай літаратурай. Валодаць: адпаведным паняційным і тэрміналагічным апаратам; навыкамі розных спосабаў аналізу літаратурнага твора; сучаснай метадалогіяй і методыкай літаратуразнаўчых даследаванняў.
Прэрэквізіты  Модулі «Гісторыя беларускай літаратуры— 1», «Уводзіны ў дысцыпліны спецыяльнасці»
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Станаўленне і развіццё новай беларускай літаратуры; ананiмная літаратура; творчасць пісьменнікаў-рамантыкаў; лiтаратура другой паловы ХІХ ст.; беларуская літаратурная класіка ХІХ ст.; літаратура мяжы ХІХ — ХХ стст.