Спецыяльнасць 

6-05-0113-02 Філалагічная адукацыя Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская))

Месца дысцыпліны ў структурнай

схеме адукацыйнай праграмы 

Кампанент установы вышэйшай адукацыі. Модуль «Уводзіны ў дысцыпліны спецыяльнасці»
Семестр вывучэння 1 семестр
Працаёмкасць у заліковых адзінках  3 заліковыя адзінкі
Колькасць акадэмічных гадзін  100 акадэмічных гадзін (48 аўдыторных гадзін, 52 гадзіны самастойная праца)
Форма прамежкавай атэстацыі  1 семестр – экзамен
Фарміруемыя кампетэнцыі  СК-1. Ажыццяўляць аналіз, сістэматызацыю і класіфікацыю базавых літаратуразнаўчых паняццяў і фактаў.
Вынікі навучання  Ведаць: сутнасць і спецыфіку літаратуры; структуру мастацкага твора; моўныя выяўленчыя сродкі, асновы вершавання; асаблівасці эпічных, лірычных, драматычных твораў, тыпалогію персанажаў. Умець: вызначаць родавую і жанравую спецыфіку мастацкіх твораў, іх ідэйна-тэматычную скіраванасць; характарызаваць сістэму вобразаў у творы; вызначаць моўныя выяўленчыя сродкі (лексічныя, сінтаксічныя, фанетычныя і інш.); аперыраваць тэхнікай вершаскладання; вызначаць, да якога метаду ці напрамку адносіцца творчасць пісьменніка; рабіць цэласны аналіз літаратурнага твора. Валодаць: неабходнай літаратуразнаўчай тэрміналогіяй; навыкамі шматаспектнага аналізу мастацкага твора з улікам яго ідэйна-мастацкай цэласнасці ў гісторыка-літаратурным і культуралагічным кантэкстах.
Кароткі змест вучэбнай дысцыпліны  Літаратуразнаўства як навука; цэласнасць і структура мастацкага твора; канцэптуальны ўзровень літаратурнага твора; узровень арганізацыі твора як мастацкага цэлага; мастацкі свет літаратурнага твора (узровень «унутранай формы») і яго структура; узровень знешняй формы мастацкага твора; мова мастацкай літаратуры; вершазнаўства; літаратурныя роды, віды і жанры; літаратурны працэс.
   

 

 

Academic discipline

"Introduction to literary studies"

 

Specialization

1-02 03 03 The Belarusian language and literature. Foreign language (English)

The place of the discipline in the structural scheme of the educational program

A component of a higher education institution.

Module "Introduction to the disciplines of the specialty"

Semester of study

1 semester

Labor intensity in credit units

3 credits

Number of academic hours

100 academic hours (48 classroom hours,

52 hours of independent work)

Form of intermediate certification

1 semester – exam

Competences formed

SC-1. To analyze, systematize and classify basic literary concepts and facts.

Learning outcomes

To know: the essence and specifics of literature; the structure of a work of art; linguistic visual means, the basics of a poem; features of epic, lyrical, dramatic works, typology of characters.

Be able to: determine the generic and genre specifics of artistic works, their ideological and thematic orientation; characterize the system of images in the work; determine linguistic visual means (lexical, syntactic, phonetic, etc.) to operate with the technique of versification; determine which method or direction the writer's creativity belongs to; make a holistic analysis of a literary work.

Possess: the necessary literary terminology; skills of multidimensional analysis of a work of art, taking into account its ideological and artistic integrity in historical, literary and cultural contexts.

Summary of the academic discipline

Literary criticism as a science; the integrity and structure of a work of art; the conceptual level of a literary work; the level of organization of a work as an artistic whole; the artistic world of a literary work (the level of "internal form") and its structure; the level of the external form of a work of art; the language of fiction; poetry; literary genera, types and genres; literary process.