ШЛЕГ АЛІНА УЛАДЗІМІРАЎНА

выкладчык - стажор кафедры філалогіі

 

Адукацыя

 Скончыла ў 2021 годзе Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)».

У 2021/2022 гг. навучалася ў магістратуры БарДУ па спецыяльнасці 1-08 80 02  Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі). Тэма магістарскай дысертацыі: «Дыдактычныя асновы выкладання літаратуры ва ўмовах інклюзіўнага адукацыйнага асяроддзя».

Вучэбная дзейнасць

Выкладаемыя дысцыпліны: Фанетыка-лексіка-словаўтварэнне, Марфалогія (іменныя часціны мовы), Марфалогія (дзеяслоў, прыслоўе, службовыя часціны мовы), Сінтаксіс (словазлучэнне, просты сказ), Беларуская дыялекталогія.

Навуковая дзейнасць

Артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў і канферэнцый

 1. Шлег, А. У. Філасафічнасць вянка вянкоў санетаў «Апакаліпсіс душы» / А. У. Шлег // Содружество наук. Барановичи-2018: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др. — Барановичи : БарГУ, 2018. — Ч. 1. — С. 105 — 106 (179 с.).
 2. Шлег, А. У. Змітрок Марозаў як дзіцячы пісьменнік / А. У. Шлег // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук: материал IV Респуб., студ. науч.-практ. конф. с межународным участием / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др. — Барановичи : БарГУ, 2018. — С. 71 — 73 (91 с.).
 3. Шлег, А. У. Роля простых тропаў у паэзіі Змітрака Марозава / А. У. Шлег // Содружество наук. Барановичи-2019: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др. — Барановичи : БарГУ, 2019. — Ч. 2. — С. 229 — 230 (284 с.).
 4. Шлег, А. У. Праблема сучаснай вёскі ў паэзіі Змітрака Марозава / А. У. Шлег // От идее — к инновации: Материалы XXVII международной студенческой научно-практической конференции / редкол.: Т. В. Палиева (гл. ред.) и др. — Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 270 — 272 (282 с.).
 5. Шлег, А. У. Актуальныя экалагічныя праблемы ў паэзіі Змітрака Марозава / А. У. Шлег // Наука — практике: Материалы I Международной научно-практической конференци / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, Студенч. науч. о-во БарГУ / редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) и др. — Барановичи: БарГУ, 2020. — С. 193 — 194 (301 с.).
 6. Шлег, А. У. Карціны жыцця сучаснай беларускай вёскі ў паэзіі Змітрака Марозава / А. У. Шлег // International scientific journal «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA»: сборник научных статей / ред. Х. Б. Маслов. — ОЮЛ в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек», 2020. — С. 195 — 197. (201 с.).
 7. Шлег, А. У. Інтымная лірыка Змітрака Марозава / А. У. Шлег // Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів [випуск 9] / відп. Редактор В.А. Каліш. — Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. — С. 358 — 362. (398 с.).
 8. Шлег, А. В. Эффективные стратегии обучения чтению в контексте принципа инклюзии // А. В. Шлег / Глухов: Глуховские чтения — 2021. Актуальные вопросы общественных и гуманитарных наук: Сборник материалов XI международный научно-практической интернет конференции / Ред. А. С. Полякова. — 2021. — С. 186-187.
 9. Шлег, А. В. Использование информационных технологий в процессе изучения учебного предмета «Белорусская литература» // А. В. Шлег / Белгород: Актуальные исследования. — 2022. — №8 (87). — С. 46-49.
 10. Шлег, А.В. Использование литературных кружков как внеклассной формы занятий для повышения интереса обучающихся к литературе // А.В. Шлег / III Международная научно-практическая конференция «Наука —практике» / Ред. В.В. Климук. Барановичи : — 2022. — С. 169 — 171.

 

Артыкулы ў часопісах, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь:

 1. Таяновская И. В., Шлег А. В. Совершенствование организационных аспектов внедрения интерактивных образовательных методов (на примере тренингового взаимодействия)// Зб.навук.прац Акад. паслядыплом.адукацыі. — Вып.21 / рэдкал.: А.В.Дзячэнка (гал.рэд.) [і інш.]; ДУА “Акад.паслядыплом.адукацыі”. — Мінск : АПА, 2023. — С. 466–474.
 2. Таяновская И.В., Шлег А.В. Дискуссионные методы обучения в аспекте анализа их отдельных атрибутивных характеристик / Таяновская И.В., Шлег А.В. // Зборнік навуковых прац Акадэміі_паслядыпломнай адукацыі. Вып. 20 / рэдкал. А.В. Дзячэнка (гал. рэд.) [I iнш.] ; ДУА «Акад. паслядыплом. адукацыі». — Мінск : АПА, 2022. — С.450 - 459.

 

Кантакты

Электронны адрас: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.