ШАВЕЛЬ ВОЛЬГА МІХАЙЛАЎНА
старшы выкладчык кафедры філалогіі, магістр педагагічных навук

 

Адукацыя

Вышэйшая (Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя М. Горкага; магістратура Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка; аспірантура Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка).

 Вопыт работы

З 1984 года па 1994 год працавала настаўнікам ў «Баранавіцкім педагагічным вучылішчы».

З 1994 года па 1997 год працавала настаўнікам вышэйшай катэгорыі ў «Баранавіцкім педагагічным каледжы».

З 1997 года па 2004 год працавала выкладчыкам у «Баранавіцкім вышэйшым педагагічным каледжы». З 2002 года старшы выкладчык.

З 2004 года — старшы выкладчык кафедры філалогіі УА «Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта».

Вопыт работы ва ўстановах вышэйшай адукацыі — 19 гадоў.

Вучэбная дзейнасць

 • выкладаемыя дысцыпліны: сучасная беларуская літаратурная мова; беларуская мова, стылістыка беларускай мовы; методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання; методыка выкладання беларускай мовы; практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы, сучасная беларуская літаратурная мова і стылістыка; лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту.
 • падрыхтаваныя вучэбна-метадычныя матэрыялы:
 1. Высотенко, И. Д. Лекция и семинарское занятие - основные формы организации обучения в высшем учебном заведении:методические рекомендации/И. Д. Высотенко, О. М.Шавель. — Барановичи: УО «БарГУ», 2006. — 28 с.
 2. Шавель, В. М. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах: метад. рэкамедацыі па выкананні кантрольнай работы студэнтамі завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-01 02 02 Пачатковая адукацыя / В. М. Шавель. — Баранавічы : РВА БарГУ, 2007. — 19 с.
 3. Курсавая работа па методыцы выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах [Тэкст] : метад. рэкамедацыі / В. М. Шавель. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2007. — 36с.
 4. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : электронны вучэбна-метадычны комплекс / Н. А. Радзіваноўская [і інш.]. ― Баранавічы : БарДУ, 2009. — 270с. (для студэнтаў спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве).
 5. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : электронны вучэбна-метадычны комплекс / Н. А. Радзіваноўская [і інш.]. ― Баранавічы : БарДУ, 2009. — 271 с. (для студэнтаў спецыяльнасці 1-25 01 09 Правазнаўства. Гаспадарчае права).
 6. Марфалогія: іменныя часціны мовы : зб. вучэб. матэрыялаў для студэнтаў пед. спецыяльнасцей устаноў выш. Адукацыі/ Г. М. Канцавая, В. М. Шавель. М. В. Швед. — Баранавічы : БарДУ, 2011. — 205 с.
 7. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі : учебно-методический комплекс для студентов пед. Специальностей/ авт.-сост. О. М. Шавель, М. В. Швед. — Барановичи: РИО БарГУ, 2011. — 194 [ 2 ] с.
 8. Дыпломныя і курсавыя работы па беларускай мове [Тэкст] : метад. рэкамендацыі для студэнтаў устаноў выш. Адукацыі / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2012. — 58 с.
 9. Марфалогія: іменныя часціны мовы : электронны вучэб.-мет. комплекс для студэнтаў пед. спецыяльнасцей устаноў выш. адукацыі / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : БарДУ, 2016.
 10. Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпіне «Беларуская мова» (раздзеле «Марфалогія» : тэмы «Службовыя часціны мовы», «Выклічнік») для спецыяльнасцей:1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура;1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка [Тэкст] / аўт.-склад.: Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ, 2013. — 136 [4] с.
 11. Вучэбна-метадычны комплекс у электроннай форме па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія»: тэмы «Службовыя часціны мовы», «Выклічнік») для спецыяльнасцей: 1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура; 1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка [Электронны рэсурс] / аўт.-склад.: Г.М. Канцавая, В.М. Шавель, М.В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ,2014. — Электрон. апт. дыск (CD-R); 12 см.
 12. Канцавая Г.М. Беларуская мова : (Раздзел «Марфалогія» : тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») [Тэкст] : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей:1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура;1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка/ Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. — 185 [3] с.
 13. Марфалогія: іменныя часціны мовы : электронны вучэб.-мет. комплекс для спецыяльнасцей: 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская); 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед). — Баранавічы : БарДУ, 2016. — Рег. № 2141609802 от 23.09.2016.
 14. Беларуская мова (раздзел «марфалогія»: тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (Катэгорыя стану)», «Мадальныя словы»): электронны вучэб.-мет. комплекс для студэнтаў пед. спецыяльнасцей устаноў выш. адукацыі / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : БарДУ, 2018. — Рег. № 2141814886 от 20.03.2018.

Навуковая дзейнасць

сфера навуковых інтарэсаў: стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы

удзел у навуковых мерапрыемствах: удзел у навуковых і навукова-практычных канферэнцыях рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню

навукова-даследчая работа са студэнтамі: кіраўніцтва напісаннем студэнтамі тэзісаў і артыкулаў для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях:

 1. Будзько, А. А. Эмацыянальна-экспрэсіўная лексіка у паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / А. А. Будзько // Новая формула науки-2010 [Электронный ресурс] : материалы V Респ. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 22 дек. 2010 г., Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: Ю.В. Башкирова (гл.ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 238 —240.
 2. Здановіч, Н. У. Выкарыстанне прыметнікаў у паэтычных творах А. Разанава / Н. У. Здановіч // IV Машеровские чтения: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 28029 октября 2010 г. / Витебский гос. ун-т; редкол.: А. П. Солодков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ имени П. М. Машерова», 2010. – Т. ІІ. – С. 47-48.
 3. Макрэнчук, Л.У. Асаблівасці марфалагічнага выражэння антанімічнага супрацьпастаўлення ў беларускіх прыказках /Л.У. Макрэнчук // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы міжнародноі студентськоі науково-практичноі конференціі: 25 травня 2010 року. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2010. ¾ С. 42¾44.
 4. Шаціла С.С. Сінтаксічная функцыя парцэляваных канструкцый у творах Я. Брыля /С.С. Шаціла // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы IV міжнар. студентськоі науково-практичноі конференціі: 11 квітн. 2013 р.; МВС Украіни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2013. ¾ С. 198¾199.
 5. Шчербук А.В. Гістарызмы і архаізмы як стылістычны сродак мовы, іх тэматычная разнастанайсць / А.А. Щербук // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы IV міжнар. студентськоі науково-практичноі конференціі: 11 квітн. 2013 р.; МВС Украіни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2013. ¾ С. 203¾205.
 6. Волчек А.И. Неразвітыя і развітыя параўнанні ў рамантычных паэмах Янкі Купалы / А.І. Волчек // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы IV міжнар. студентськоі науково-практичноі конференціі: 11 квітн. 2013 р.; МВС Украіни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2013. ¾ С. 373¾375.
 7. Потапчук Д.Н. Функцыі метафар. Выкарыстаных у паэме Я. Коласа «Сымон-музыка» // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы IV міжнар. студентськоі науково-практичноі конференціі: 11 квітн. 2013 р.; МВС Украіни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2013.— С. 409— 411.
 8. Шаціла, С.С. Функцыі парцэляваных канструкцый у творах Янкі Брыля / С.С. Шаціла // Содружество: Барановичи–2013 [Текст]: материалы IX Межд. научн.-практ. конф. молодых исследователей, 23—24 мая 2013, г. Барановичи, Респ. Беларусь : в 2 кн. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.), А.В. Прадун, Ю.В. Башкирова (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2013. — Кн. 1. — С. 200—201.
 9. Александровіч, М.А. Парцэляваныя канструкцыі ў апавяданнях Міхася Лынькова: сінтаксічная функцыя і структура / Содружество наук. Барановичи-2015: материалы ХI Междунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 22-23 мая 2015, г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2015. — Ч. 3. — С. 63 — 65.
 10. Ермаловіч, М.В. Сінтаксічныя сродкі выражэння эмоцый у творах Алеся Разанава / Содружество наук. Барановичи-2015: материалы ХI Междунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 22-23 мая 2015, г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2015. — Ч. 3. — С. 63 — 65.
 11. Казловіч, А. Л.  Мова вершаў Яўгеніі Янішчыц / А. Казловіч //Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце: зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай памяці Я. Янішчыц; Брэсц. дзярж. тэхнічны ўніверсітэт ; пад агульнай рэд. Н. М. Борсук; рэдкал. : З. Заіка [і інш.]. — Брэст : БрДТУ, 2015 . — С. 11—13.
 12. Рылко, В. І. Гістарызмы і архаізмы як стылістычны сродак у рамане Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» /В.И. Рылко // Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI веке: матеріалы Международного форума (г. Воронеж, 16-18 апреля г.) под ред. Т. А. Терновой; Воронежский государственный университет. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. — С. 63—64.
 13. Рылка, В. І. Гістарызмы і архаізмы як стылістычны сродак у рамане Л. Дайнекі «Меч князя Вячкі» / Содружество наук. Барановичи-2016: материалы ХII Междунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 19-20 мая 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. —С. 60–61.
 14. Ермаловіч, М.В. Сінтаксічныя сродкі памяншэння аб’ёму выказвання ў творах Алеся Разанава / Содружество наук. Барановичи-2016: материалы ХII Междунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 19-20 мая 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С. 23–24.
 15. Чарніцкая, Н. Метадычныя прынцыпы і падыходы да развіцця звязнай мовы і маўлення // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук : материалы IІ Респ. студенческой науч.-практ. конференции с междунар. участием, 23 ноября 2016 г., редкол. /А. В. Никишова (гл. ред.) и [др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2016.
 16. Доўнар, Д. С. Метадычная спадчына Якуба Коласа / Д.С. Доўнар // III Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (22 ноября 2017 г.) // III Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (Барановичи, 22 ноября 2017 г.). — Барановичи : БарГУ, 2018. — С. 52—53.
 17. Бірукова, А. Асаблівасці мовы паэмы «Курган» Я. Купалы / А. Бірукова // Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы ХIV Междунар. науч.-практич. конф. молодых исследователей (Барановичи, 17 мая 2018 г.). — Барановичи: БарГУ, 2018. — Ч. 1. — С. 61—62.
 18. Курач, А. Экспрэсіўны сінтаксіс у творах Алеся Разанава / А.В. Курач // Новатор-2019: материалы Барановичского научно-образовательного форума (Барановичи, 25 апреля 2019 года). — Барановичи: РИО БарГУ, 2019. — С. 144—145.
 19. Гушча, А.С. Асаблівасці творчага стылю Уладзіміра Караткевіча /А.С. Гушча // Актуальные проблемы филалогических и педагогических наук : материалы V Респ. студенческой науч.-прак. конф. с междунар. участием (Барановичи , 20 ноября 2019 года) ; редколл.: В. В. Климук [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 56—58.

 найбольш значныя публікацыі:

артыкулы ВАК

 1. Шавель, В. М. Да праблемы стварэння слоўніка актыўнага тыпу/ В. М. Шавель // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – №3. – 2009. – С. 56-60.
 2. Шавель, В. М. Храналагічная характарыстыка лексікі ўтлумачальных слоўніках беларускай мовы/ В. М. Шавель// Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. —№ 4. — 2010. — С. 56-60.
 3. Шавель, В. М. Стылістычная характарыстыка рэлігійнай лексікі ў слоўніках беларускай мовы/ В. М. Шавель// Роднае слова. — № 7. — 2011— С. 52—55.
 4. Шавель, В. М. Узаеманавучанне на ўрок беларускай мовы / В. М. Шавель, М. В.Швед// Беларуская мова і літаратура. — № 7. — 2017— С. 24-28.
 5. Шавель, В.М. Выказнік і спосабы яго выражэння / В. М. Шавель, М. В. Швед //Беларуская мова і літаратура. — 2017. — № 7. — С. 24—28.

 

тэзісы дакладаў на канферэнцыях і семінарах

 1. Шавель, В. М. Паэтычная і высокая лексіка ў слоўніках беларускай мовы /Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 2/ М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, каф. беларус. мовазнаўства; рэдкал. : М. І. Новік [і інш.]. — Брэст : Альтернатива, 2012. — 208 с. — С. 160-164.
 2. Шавель, В. М. Лексіка са станоўчай эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай у слоўніках беларускай мовы /В. М. Шавель // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна; рэкал.: М. І. Новік [і інш.]. — Брэст: Альтернатива, 2013. — С. 225 —227.
 3. Шавель, В. М. Сутнасць стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі / В. М. Шавель // Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность [Текст] : матер. II Междунар. науч.-практ. конф., 27—28 ноября 2013 г., [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2014. — С. 295—298.
 4. Шавель, В. М. Развіццё мовы і маўлення вучняў сродкамі тэхналогіі «Тэорыя рашэння вынаходніцкіх задач» / В. М. Шавель, М. В. Швед //Современные технологии обучения в образовательном процессе начальной школы: теория и практика : сб. материалов регион. науч.-метод. Семинара, Брест, 27 мая 2014 г. /Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2014. — С. 78—82.
 5. Шавель, В. М. Нетрадыцыйныя прыёмы фарміравання арфаграфічнай пільнасці на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах / В. М. Шавель, М. В. Швед // Интерактивные методы обучения в образовательном процессе начальной школы : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 11 нояб. 2014 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2015 — С. 72—76.
 6. Шавель, В. М. Развіццё даследчых уменняў пры выкладанні дысцыпліны «Сучасная беларуская літаратурная мова» / В. М. Шавель, М. В. Швед // Специалист ХХI века: материалы IV Междунар. науч.-практич. конф.,22 октября 2015, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.), А. А. Селезнев, А. В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2015. — С. 275 — 278.
 7. Шавель, В. М.Исследовательская направленность подготовки будущих специалистов / В. М. Шавель, М. В. Швед // Специалист ХХI века: материалы IV Междунар. науч.-практич. конф.,22 октября 2015, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.), А. А. Селезнев, А. В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2015. — С. 121 — 122.
 8. Шавель, В. М. Развіццё даследчай актыўнасці ў вучняў пачатковых класаў / В. М. Шавель, М. В. Швед // «Актуальные проблемы методики начального обучения и эстетического воспитания учащихся» : материалы III Республиканской научно-практической конференции, 27 марта 215 г., г. Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова / под ред. О. Н. Шершнёвой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — С.188 — 191.
 9. Шавель, В. М. Стылістычная характарыстыка ў «Слоўніку беларускай мовы» / В. М. Шавель // Коммуникативное пространство и информационное поле в языке и речевой деятельности : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф., Брест, 16 апр. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2015 — С. 195—198.
 10. Шавель, В. М. Развіццё звязнага маўлення дашкольнікаў праз выкарыстанне метадаў і прыёмаў інавацыйных тэхналогій / В. М. Шавель // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы: сборник материалов VII Междунар. науч.-практич. семинара, 24— 25 марта 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.), Н. Г. Дубешко (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С. 86—88.
 11. Шавель, В. М. Уплыў псіхалагічных фактараў на фарміраванне арфаграфічнай пільнасці / В. М. Шавель, М. В. Швед // Урок языка и литературного чтения в начальной школе: эффективная организация образовательного процесса : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 12 нояб. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2016 — С. 131—135.
 12. Шавель, В. М. Фарміраванне ўменняў перапрацоўваць навуковы тэкст / В. М. Шавель, М. В. Швед // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : традиции и модернизация современного высшего образования : материалы респ. науч.-метод. конф., Гомель, 10—11 марта 2016, г. Гомель, Респ. Беларусь: в 4 ч. /Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. — Гомель : ГГУ, 2016 — Ч. 3. — С. 307—310.
 13. Шавель, В. М. Сістэма стылістычных памет у фразеалагічных слоўніках беларускай мовы /В. М. Шавель// Психолингвистика: история, современность, тенденции развития: сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф., Брест, 24 марта 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. ред. А. Е. Левонюк. — Брест : БрГУ, 2016. — С. 123-127.
 14. Шавель, В. М. Канатацыйны кампанент у змесце моўнай адзінкі / В. М. Шавель // Коммуникативное пространство и информационное поле в языке и речевой деятельности : сборник материалов Респ. заочной науч.-практ. конф., Брест, 21 марта 2019 г. / Брест. Гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г.М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2019. ― С.  128—133.
 15. Шавель, В.М. Формы актывiзацыi пазнавальнай дзейнасцi на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах / В.М. Шавель // Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и воспитания : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 2 ноября 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2019. — С. 198–201.
 16. Шавель, В. М. Сістэма падрыхтоўкі вучняў да самастойнай работы на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах / В. М. Шавель // Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и воспитания : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 5 нояб. 2019 г. ; науч. ред. Г. М. Концевая. – Брест : БрГУ, 2020. –С. 192–195.

Грамадская дзейнасць

 1. Арганізацыя сустрэч з прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі Беларусі, педагагічнай грамадскасці горада.
 2. Штогадовы ўдзел у правядзенні Тыдня кафедры філалогіі.
 3. Кіраўніцтва прадметнымі секцыямі на школьных канференцыях («Молодежь. Творчество. Интеллект», Баранавічы).

 

Дасягненні

За высокі прафесіяналізм, творчую работу і значны асабісты ўклад у станаўленне ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» Шавель В. М. у 2009 годзе ўзнагароджана Граматай Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта.

 

Кантакты

e-mail : Shavell@ mail.ru.