ПУЧЫНСКАЯ ТАЦЦЯНА МІХАЙЛАЎНА
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

 

Адукацыя

Вышэйшая — закончыла ў 1996 годзе Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Сусветная і айчынная культура» . З 2000 па 2003 год праходзіла навучанне па спецыяльнасці «Тэорыя і методыка навучання і выхавання (беларуская літаратура)» у аспірантуры пры Нацыянальным інстытуце адукацыі. Абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Методыка вывучэння празаічных твораў сучаснай беларускай літаратуры на аснове іх жанравай спецыфікі (7-11 класы)». У 2010 годзе атрымала вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці «Педагогіка».

 Вопыт работы

Стаж работы ва ўстановах вышэйшай адукацыі — з 1996 года. Пасля заканчэння БДПУ імя М. Танка выкладала ў Баранавіцкім філіяле Беларускага камерцыйнага ўніверсітэта кіравання, Баранавіцкім філіяле Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. Затым працавала на пасадзе дацэнта ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. З 2010-2022 год — на пасадзе загадчыка кафедры філалогіі Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

  Вучэбная дзейнасць

выкладаемыя дысцыпліны: гісторыя беларускай літаратуры, сусветны літаратурны працэс, методыка выкладання беларускай літаратуры

падрыхтаваныя вучэбна-метадычныя матэрыялы:

 1. Пучынская, Т. М. Беларуская літаратура ў школе: вывучэнне аналітычнай прозы ў 11 класе : метад. дапам. / Т. М. Пучынская. — Мінск : УП «Тэхнапрынт», 2003. — 20 с.
 2. Пучынская, Т. М. Методыка выкладання беларускай літаратуры : метад. рэкамендацыі для практычных заняткаў са студэнтамі філалаг. спецыяльнасцей / Т. М. Пучынская. — Баранавічы : УА БарДУ, 2009. — 38 с.
 3. Вывучэнне твораў сучаснай беларускай прозы : вуч.-метад. дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей : у 2 ч. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2009. — Ч. 1. — 90 с.
 4. Урок літаратуры і яго структура : метад. рэкамендацыі па педагагічнай практыцы для студэнтаў філалаг. спецыяльнасцей / склад. Т. М. Пучынская. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2010. — 48 с.
 5. Пучынская, Т. М. Методыка напісання водгуку на літаратурны твор : метад. рэкамендацыі для студэнтаў пед. спецыяльнасцей / Т. М. Пучынская. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2011. — 63 с.

  Навуковая дзейнасць

сфера навуковых інтарэсаў: вывучэнне эпічных твораў з улікам жанравай спецыфікі на матэрыяле сучаснай беларускай прозы (метадычны і літаратуразнаўчы аспект)

удзел у навуковых мерапрыемствах: удзел у навуковых і навукова-практычных канферэнцыях рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню

Кіраўніцтва навуковай тэмай кафедры «Тэарэтыка-метадалагічныя і метадычныя аспекты сучаснага вывучэння і выкладання славянскіх моў і літаратур» (2017—2019 гг.)

навукова-даследчая работа са студэнтамі: кіраўніцтва напісаннем студэнтамі тэзісаў і артыкулаў для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях:

 1. Сегіневіч, Д. І. Жанравая спецыфіка навел Г. Марчука «Давыд-Гарадоцкія каноны» /Д.І. Сегіневіч // Содружество наук. Барановичи-2011 [Текст] : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 19-20 мая 2011 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь : в 2 ч. / редкол. : А. В. Никишова (гл. ред.), И. Я. Тучина (отв. ред.) [и др.] — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — Ч. 2. — С. 194-195.
 2. Талкун, К. Ф. Праблема чалавечага шчасця ў творчасці Максіма Танка і Аркадзя Куляшова / К.Ф. Талкун // Содружество наук. Барановичи-2011 [Текст] : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 19-20 мая 2011 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь : в 2 ч. / редкол. : А. В. Никишова (гл. ред.), И. Я. Тучина (отв. ред.) [и др.] — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — Ч. 2. — С. 195-196.
 3. Митрофанова, А. И. Воспитание правовой культуры студентов на занятиях по немецкому языку / А. И. Митрофанова : материалы XIII Республиканской научно-методической конференции молодых ученых, 13 мая 2011 г. — Брест: УО БрГУ им. Пушкина, 2011. — С. 82—83.
 4. Митрофанова, А. И. Педагогические условия воспитания гражданской культуры студентов на занятиях по немецкому языку / А. И. Митрофанова : материалы VII Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи–2011», 19—20 мая 2011 г. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — С. 76—77.
 5. Митрофанова, А. И. Типы и уровни проявления гражданской культуры / А. И. Митрофанова : материалы VII Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи–2011», 19—20 мая 2011 г. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — С. 74—75.
 6. Митрофанова, А.И. Воспитание гражданской культуры студентов на занятиях по немецкому языку // Учимся быть учеными: материалы ІІ Международного фестиваля исследовательской и проектной деятельности школьников, студентов, аспирантов / под ред. Е.А. Шашенковой. — М. : УЦ Перспектива, 2011. — С. 162—163.
 7. Вязова, М.В. Использование методов традиционного и проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в вузе // Учимся быть учеными: материалы ІІ Международного фестиваля исследовательской и проектной деятельности школьников, студентов, аспирантов / под ред. Е.А. Шашенковой. — М. : УЦ Перспектива, 2011. — С. 134—136.
 8. Бубен В.А. Мастацкая інтэрпрэтацыя легенды ў п’есе А. Дударава «Чорная панна Нясвіжа / В.А. Бубен // // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук: бюллетень Студ. науч. общества фак-та славянских и германских языков / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; редкол.: Н. Н. Круглякова (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи, 2012. — Вып. 1.
 9. Куницкая Т.Э. Мастацкая абгрунтаванасць выкарыстання дакументалістыкі ў прозе С. Алексіевіч / Т.Э. Куніцкая // Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI веке: матеріалы Международного форума (г. Воронеж, 16-18 апреля г.) под ред. Т. А. Терновой; Воронежский государственный университет. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. — С. 53—55.
 10. Грынчык А.С. Патрыятычныя матывы ў паэзіі Я. Купалы і П. Тычыны / А.С. Грынчык // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014. — С. 257—259.
 11. Малашкевіч Ю.В. Фальклорна-міфалагічныя матывы ў творчасці В. Казько / Ю.В. Малашкевіч // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014. — С. 320—321.
 12. Малашкевіч, Ю. В.  Матыў апакаліпсісу ў творах В. Казько / Ю. В. Малашкевіч // Содружество: Барановичи–2014 [Текст]: материалы X Межд. научн.-практ. конф. молодых исследователей, 22—23 мая 2014, г. Барановичи, Респ. Беларусь : в 2 кн. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.), А.В. Прадун, И Я. Тучина, А. А. Селезнев [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2014. — Кн. 1. — С. 179—181.
 13. Дзяцук, К.М. Творы А. Федарэнкі ў кантэксце мастацкіх традыцый псіхалагізму і гуманізму / К.М. Дзяцук // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук: бюллетень Студ. науч. общества фак-та славянских и германских языков / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; редкол.: Н. Н. Круглякова (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2013. – Вып. 2.
 14. Малашкевіч, Ю.В. Дзіцячая памяць і ўспамін у аповесці В. Казько «Суд у Слабадзе» / Ю.В. Малашкевіч // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук: бюллетень Студ. науч. общества фак-та славянских и германских языков / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет»; редкол.: Н. Н. Круглякова (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2013. – Вып. 2
 15. Мандрикова И.М. М Авантурна-прыгодніцкі жанр у прозе Людмілы Рублеўскай / И. М. Мандрикова // Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI веке: материалы Международного форума (г. Воронеж, 16-18 апреля г.) под ред. Т. А. Терновой; Воронежский государственный университет. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. — С. 58—60.
 16. Мандрыкава, І. Фантасмагорыя як выяўленне жанравай дынамікі ў раманах Л. Рублеўскай / Содружество: Барановичи–2016 [Текст]: материалы XII Межд. научн.-практ. конф. молодых исследователей (Барановичи, 19–20 мая 2016 г.) : в 3 ч. : РИО БарГУ, 2016. — Ч. 1. — С. 45–47.
 17. Мандрыкава І.М. Прыгодніцкія раманы Л. Рублеўскай: праблема жанру / І.М. Мандрыкава // I Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (18 ноября 2015 г.). — С. 25–27.
 18. Куніцкая, Т. Вобраз літаратурнага героя ў прозе С. Алексіевіч / Т. Куніцкая  // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук : материалы докладов I Респ. студенческой науч.-практ. конференции с международным участием (Барановичи, 18 ноября 2015 г.) : РИО БарГУ, 2015. ¾ С. 21−23.
 19. Куніцкая, Т. Аўтарскі аповед і цытаты ў творах С. Алексіевіч / Т. Куніцкая // Содружество: Барановичи–2016 [Текст]: материалы XII Межд. научн.-практ. конф. молодых исследователей (Барановичи, 19–20 мая 2015г.) : в 3 ч. : РИО БарГУ, 2016. — Ч. 1. — С. 29–31.

Кіраўніцтва работамі для ўдзелу ў Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (дыпломы II і III ступеняў).

 1. Кардычкіна Н.В. «Традыцыі і наватарства ў развіцці беларускага санета» (2010 г.).
 2. Митрофанова, А.И. «Воспитание гражданской культуры студентов в процессе изучения немецкого языка» (2011 г.).
 3. Куніцкая Т.Э. «Жанр “галасоў” у прозе С. Алексіевіч» (2016 г.).

найбольш значныя публікацыі:

Манаграфіі

 1. Пучынская, Т. М. Праблема вывучэння жанравай спецыфікі празаічных твораў на ўроках беларускай літаратуры ў 11 класе / Т. М. Пучынская. — Мінск : УП «Тэхнапрынт», 2003. — 97 с.

Артыкулы ВАК, навуковыя артыкулы

 1. Пучынская, Т. М. Вывучэнне паэмы Р. Барадуліна «Вяртанне ў першы снег» у 9 класе / Т.М. Пучынская // Беларус. мова і літ. у школе. — 2001. — № 10. — С. 59—62.
 2. Пучынская, Т. М. Фарміраванне тэарэтыка-літаратурнай кампетэнцыі і мастацка-эстэтычнай культуры вучняў у працэсе вывучэння беларускай прозы ў старэйшых класах / Т. М. Пучынская // Веснік МДУ імя А. Куляшова. — 2002. — № 4. — С. 17—24.
 3. Пучынская, Т. М. Тэарэтыка-метадычныя асновы фарміравання паняцця пра жанр пры вывучэнні беларускай прозы ў старэйшых класах / Т.М. Пучынская // Беларус. мова і літ. у школе. — 2002. — № 1. — С. 37—46.
 4. Пучынская, Т. М. Урокі жыцця і творчасці / Т. М. Пучынская // Беларус. мова і літ. — № 7. — 2008. — С. 55.
 5. Пучынская, Т. М. Паэтычныя галасы роднага краю / Т.М. Пучынская // Беларус. мова і літ. — № 7. — 2008. — С. 56—59.
 6. Пучынская, Т. М. Вывучэнне творчасці В. Быкава і Ф. Дастаеўскага як крыніцы духоўнасці і гуманізму ў сярэдняй школе / Т. М. Пучынская // Известия Гомельского гос. ун-та. — № 6. — Ч. 1. — 2008. — С. 56 —59.
 7. Пучынская, Т. М. Самастойная праца вучняў над эпічным творам як сродак яго паглыбленага асэнсавання / Т. М. Пучынская // Весн. Мазырскага дзярж. пед. ун-та. — 2009. — № 2. — С. 113—117.
 8. Пучынская, Т.М. Водгук на мастацкі твор на ўроку літаратуры / Т.М. Пучынская // Роднае слова. — 2011. — № 7. — С. 67—69.
 9. Пучынская, Т.М. Рэцэнзія на кнігу А. В. Солахава. Колькі хусцінак у дзяўчынак? : Вершаваныя задачы / Т.М. Пучынская // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2014. — № 3. — С. 149—150.
 10. Пучынская, Т. М. Унутрыпрадметныя сувязі ў працэсе арганізацыі праектнай дзейнасці на ўроках літаратуры / Т. М. Пучынская // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей / сост. : В. Ю. Боровко [и др.] ; под науч. ред. В. Ю. Боровко, О. В. Лопатинской. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. — С. 373—376.

Тэзісы дакладаў на канферэнцыях

 1. Пучынская, Т. М. Экзістэнцыялізм у аповесці В.Быкава «Аблава» (да праблемы вывучэння на ўроках беларускай літаратуры ў старэйшых класах) / Т.М. Пучынская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Белдзяржуніверсітэта, Мінск, 16–18 кастр. 2001 г. : у 3 ч. / Бел. дзярж.ун-т ; рэдкал. С.Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2001. – Ч. 1 : Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай
 2. Пучынская, Т. М. Праблема аналізу жанрава-стылёвай спецыфікі аповесці В. Казько «Прахожы» на факультатыўных занятках па беларускай літаратуры / Т.М. Пучынская / Пісьменнік — мова — стыль: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нар. праф. Л. М.Шакуна, Мінск, 15-16 лістап. 2001 г. ; рэдкал. М. Р. Прыгодзіч і інш. : у 2 т. — Мінск: РІВШ БДУ, 2002. — С. 390—392.
 3. Пучынская, Т. М. Аўтаномная асоба як адукацыйная каштоўнасць (да праблемы выкладання беларускай літаратуры ) / Т. М. Пучынская // Тез. межвуз. науч.-метод. конф. профессорско-преподавательского состава БНТУ, посвящ. 5-летию образования филиала БНТУ г. Барановичи. — 2002. — С. 16—18.
 4. Пучынская, Т. М. Празаічныя жанры ў сістэме тэарэтычных паняццяў па беларускай літаратуры ў сярэдняй школе / Т.М. Пучынская // Акадэмік М.А. Лазарук і праблемы літаратурнай адукацыі ў Беларусі: матэрыялы рэсп. мемар. навук. чытанняў «Навукова-педагагічная і літаратуразнаўчая спадчына акадэміка М.А. Лазарука», Мінск, 4 кастр. 2001 г. / Нац. ін-т адукацыі ; рэдкал. А.І. Бельскі (адк. рэд.) і інш. – Мінск : НІА, 2003 — С. 168—175.
 5. Пучынская, Т. М. Вывучэнне сучаснай беларускай прозы ў кантэксце сусветнай як актуальная праблема літаратурнай адукацыі старшакласнікаў / Т.М. Пучынская // Літаратура для дзяцей і юнацтва ў кантэксце сучасных адукацыйных і выхаваўчых праблем: матэрыялы рэсп. навук. канф., Брэст, 13–14 сак. 2009 г. : у 2 т. / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст : Альтернатива, 2009. — Т. 2. — С. 67—71.
 6. Пучынская, Т. М. Мастацкі прыём «плынь свядомасці» ў творчасці В. Казько / Т.М. Пучынская // міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час» : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19–20 ліст. 2009 г. / Мазырскі дзярж. пед ун-т імя І.П. Шамякіна ; рэдкал : А.У. Сузько (адк. рэд.) і інш. — Мазыр, 2009. — С. 99—101.
 7. Пучынская Т.М. Вывучэнне эпічных твораў старшакласнікамі праз прызму катэгорый эстэтыкі /Т.М. Пучынская // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы рэсп. нав. канф. ; Брэст, 5 крас. 2011 г. / Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы рэсп. нав.-практ. канф. ; Брэст, 21 лют. 2012 г. / пад агульн. рэд. У.А. Сенькаўца, З.П. Мельнікавай. — Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2012. — С. 159— 164.
 8. Пучынская, Т.М. Параўнальны аналіз праблематыкі мастацкіх твораў у працэсе вывучэння лірыкі А. Куляшова і М. Танка ў ВНУ / Т. М. Пучынская // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 26—27 крас. 2012 г. / УА МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2012. — С. 243—246.
 9. Нагрибельная, И.А. Жизнь и деятельность профессора педагогики Ф. А. Бельского в Херсоне (1929—1932) / И.А. Нагрибельная, Т.М. Пучинская // І прызванне, і лёс: жыццё і дзейнасць вучонага-педагога прафесара Фамы Антонавіча Бельскага / уклад. і камент. А. І. Бельскага; прадм. У. Т. Кабуша. — Мн. : Рэдакцыя часопіса «Роднае слова», 2012. — С. 90—98.
 10. Пучынская, Т.М. Параўнальны аналіз праблематыкі мастацкіх твораў у працэсе вывучэння лірыкі А. Куляшова і М. Танка ў ВНУ / Т. М. Пучынская // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 26—27 крас. 2012 г. / УА МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2012. — С. 243—246.
 11. Пучынская, Т.М. Праблема пакут у творах В. Быкава і Ф. Дастаеўскага / Т.М. Пучынская // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» : матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верасня 2013 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд. ) [і інш.]. — Мазыр, 2013. — С. 61 — 63.
 12. Пучынская Т.М., Косціна Ж.В. Постмадэрнісцкі стыль рамана В. Казько «Хроніка дзетдомаўскага саду / Т.М. Пучынская, Ж.В. Косціна // Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность [Текст] : матер. II Междунар. науч.-практ. конф., 27—28 ноября 2013 г., [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2014. — С. 291—294.
 13. Пучынская, Т. М. Гістарызм як асноўны прынцып вывучэння студэнтамі сучаснай беларускай прозы / Т. М. Пучынская // Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов : межвуз. сб. науч. ст. с междунар. участием: Барановичи : РИО БарГУ, 2014. — Вып. 4. В 2 ч. Ч.1. Психология / под науч. ред. д-ра психол. наук, проф. Я.Л. Коломинского ; отв. ред А. А. Селезнев; Междунар. редкол. : И.В. Дубровина [и др.] ; Ч. 2. Педагогика / под науч. ред. канд. пед. наук, доц. В.И Козел ; отв. ред А. А. Селезнев; Междунар. редкол. : Е.В. Анищенко [и др.] — С. 202—206.
 14. Пучынская, Т.М. Канцэпт ДОМ у творчасці Віктара Казько /Т. М. Пучынская, Ж. В. Косціна // Специалист XXI века [Текст] : матер. III Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 10-летию со дня образования ун-та, 4—5 июня 2014 г., г. Барановичи. Респ. Беларусь / редкол. : А. В. Никишова (гл. ред.), А. К. Гавриления, Е. В. Панчук, А. В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2014. — С. 118—121.
 15. Пучынская, Т. М. Дэтэктыўныя матывы ў творах Г. Марчука / Т. М. Пучынская // Спадчына І. Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: І. М. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2014. — С. 98—102.
 16. Пучынская, Т. М. Аўтабіяграфізм у рамане Г. Марчука «Кветкі правінцыі» / Т.М. Пучынская // Специалист ХХI века: материалы IV Междунар. науч.-практич. конф., 22 октября 2015, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.), А. А. Селезнев, А.В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2015. — С. 264—266.
 17. Пучынская, Т.М. Праблемы вывучэння баек у пачатковай школе / Т.М. Пучынская // «Актуальные проблемы методики начального обучения и эстетического воспитания учащихся» : материалы III Республиканской научно-практической конференции, 27 марта 2015 г., г. Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова / под ред. О. Н. Шершнёвой. — Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. — С.304—308.
 18. Пучынская, Т. М. Тыпалагічныя сувязі пры вывучэнні творчасці Я. Коласа і І. Буніна ў школе / Т. М. Пучынская // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канфер., 25 лютага 2016 г. БрДУ імя А. С. Пушкіна / пад рэд. У.А. Сенькаўца.  — Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2016.  — С. 123— 125.
 19. Пучынская, Т. М. Партфоліа будучага настаўніка літаратуры як метад кантролю якасці прафесійнай адукацыі / Т.М. Пучынская // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі, лінгвакультуралогіі : да 75-годдзя з Дня нар. праф. П. М. Абабуркі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канфер., 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В.М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 168— 171.
 20. Пучынская, Т. М. Дзелавая гульня як актыўны метад навучання будучых настаўнікаў літаратуры / Т. М. Пучынская // Специалист XXI века [Текст] : матер. V Междунар. науч.-практ. конф., 20-22 октября, 2016 г., г. Барановичи. Респ. Беларусь. — С. 95—97.

  Грамадская дзейнасць

 1. Арганізацыя сустрэч з прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі Беларусі, педагагічнай грамадскасці горада.
 2. Штогадовая арганізацыя Тыдня кафедры філалогіі.
 3. Выкананне абавязкаў члена рэдакцыйнай калегіі часопіса «Вестник Барановичского государственного университета».
 4. Выкананне абавязкаў члена навукова-тэхнічнага савета, савета лінгвістычнага факультэта Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
 5. Кіраўніцтва прадметнымі секцыямі на школьных канференцыях («Молодежь. Творчество. Интеллект», Баранавічы).

 Дасягненні

Ганаровыя граматы БарДУ (2011, 2012, 2013, 2015 гг.); грамата БНТУ (2000 г.).

  Кантакты

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.