КОСЦІНА ЖАННА ВЯЧАСЛАВАЎНА
старшы выкладчык кафедры філалогіі, магістр педагагічных навук

Адукацыя

Вышэйшая — Закончыла БДПУ ім. М. Танка ў 1996 па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура. Сусветная і айчынная культура». У 1998 г. закончыла магістратуру пры Акадэміі паслядыпломнай адукацыі па спецыяльнасці «Тэорыя і методыка навучання і выхавання (беларуская літаратура)», прысуджана акадэмічная ступень магістра педагагічных навук. З 1 лістапада 2019 года залічана саіскальнікам у аспірантуру ДНЦ «Центр даслдаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» па спецыяльнасці 10.01.01-беларуская літаратура.

Вопыт работы

Стаж работы ва ўстановах адукацыі — з 1996 года. Пасля заканчэння БДПУ імя М. Танка працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, сусветнай і айчыннай культуры ў ДУА «СШ № 22 г. Баранавічы». З 1998 года працавала выкладчыкам у Баранавіцкім вышэйшым педагагічным каледжы, з 2004 года — на пасадах выкладчыка, старшага выкладчыка кафедры філалогіі Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Вучэбная дзейнасць

 • выкладаемыя дысцыпліны: гісторыя беларускай літаратуры, уводзіны ў літаратуразнаўства, тэорыя літаратуры, сучасная беларуская мова, беларуская мова
 • падрыхтаваныя вучэбна-метадычныя матэрыялы:
  1. Косціна, Ж. В. Інфармацыйная гадзіна як форма асветніцкай працы са студэнтамі : метад. рэкамендацыі для куратараў студэнцкіх груп і студэнтаў выш. навуч. устаноў / Ж. В. Косціна. . — Баранавічы: РВА БарДУ, 2010. — 26, [6] с.
  2. Косціна, Ж. В. Сентыменталізм, рамантызм і рэалізм у беларускай літаратуры XIX стагоддзя: : зб. метад. матэрыялаў для студэнтаў педагаг. спецыяльнасцей / Ж. В. Косціна. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2011.— 98, [3] с.
  3. Косціна, Ж. В. Вывучэнне творчасці Вінцэся Каратынскага [Тэкст] : зб. метад. матэрыялаў для студэнтаў педагаг. спецыяльнасцей / Ж. В. Косціна. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2011. — 96, [3] с.
  4. Косціна Ж. В. Вывучэнне творчасці Яна Чачота : практыкум / Ж. В. Косціна; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. — 42 с.

Навуковая дзейнасць

 • сфера навуковых інтарэсаў: станаўленне эстэтычнага ідэалу новай беларускай літаратуры XIX стагоддзя
 • удзел у навуковых мерапрыемствах: удзел у навуковых і навукова-практычных канферэнцыях рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню.
 • навукова-даследчая работа са студэнтамі: кіраўніцтва напісаннем студэнтамі тэзісаў і артыкулаў для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях (Беларусь, Расія, Украіна); кіраўніцтва работамі для ўдзелу ў Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (дыпломы II і III ступеняў).
  1. Шэпетунка, Н.А. «Эстэтычны ідэал творчасці Вінцэся Каратынскага».
  2. Вынік: Дыплом III ступені (2006 г. )
  3. Гардзейка, М.В.«Паэтыка рамантызму ў творчасці Т. С. Кольрыджа і А. Міцкевіча»)
  4. Вынік: Дыплом II ступені. (2011 г. )
  5. Баўкуновіч, Л.Л. «Гістарычныя матывы творчасці Ю. Крашэўскага»
  6. Вынік: Дыплом III ступені. (2013 г. )
 • публікацыі:
  1. Сянчыла, В.А. Сілабічнае вершаванне ў паэзіі XIX ст. / В. А.Сянчыла // Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 17 мая 2018 г. : в 3 ч. / Барановичский гос. ун-т ; В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2018. — С. 100—102.
  2.  Шлег, А.В. Філасафічнасць вянка вянкоў санетаў «Апакаліпсіс душы» Змітрака Марозава / А. В. Шлег // Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 17 мая 2018 г. : в 3 ч. / Барановичский гос. ун-т ; В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2018. — С. 105—106.
  3. Доўнар, Д.С. Тыпалагічныя аналогіі беларускай і кітайскай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя / Д.С. Доўнар // Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 17 мая 2018 г. : в 3 ч. / Барановичский гос. ун-т ; В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2018. — С. 75—76.
  4. Доўнар, Д.С. Пейзаж у паэзіі Вінцэся Каратынскага / Д.С. Доўнар // IV Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (21 ноября 2018 г.). — Барановичи БарГУ, 2019. —С. 51—52.
  5. Сянчыла, В.А. Роля рамансаў і куплетаў у п’есе «Пінская шляхта» В. Дуніна -Марцінкевіча / В.А. Сянчыла // IV Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (21 ноября 2018 г.). — Барановичи БарГУ, 2019. —С. 69—71.
  6. Шлег, А.В. Змітрок Марозаў як дзіцячы пісьменнік / А. В. Шлег // IV Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (21 ноября 2018 г.). — Барановичи БарГУ, 2019. —С. 75—76.
  7. Шлег, А. У. Роля простых тропаў у паэзіі Змітрака Марозава // материалы ХIV Междунар. науч.-практич. конф. молодых исследователей (Барановичи, 16 мая 2019 г.): в 2 ч. / В.В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2019. — Ч. 2. — С. 229—230.
  8. Сянчыла, В .А.Вобраз лесніка ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // материалы ХIV Междунар. науч.-практич. конф. молодых исследователей (Барановичи, 16 мая 2019 г.): в 2 ч. / В.В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2019. — Ч. 2. — С. 226—227.
  9. Доўнар, Д.С. Лексічныя сродкі ў пейзажнай лірыцы Вінцэся Каратынскага / Д.С. Доўнар // Актуальные проблемы филалогических и педагогических наук : материалы V Респ. студенческой науч.-прак. конф. с междунар. участием (Барановичи, 20 ноября 2019 года) ; редколл.: В. В. Климук [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 58—60.
  10. Сянчыла, В.А. Традыцыі еўрапейскай драматургіі ў творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча / В.А. Сянчыла // Актуальные проблемы филалогических и педагогических наук : материалы V Респ. студенческой науч.-прак. конф. с междунар. участием (Барановичи, 20 ноября 2019 года) ; редколл.: В. В. Климук [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2020. — С. 69—70.
  11. Мядзведзева, В. В. Казачны сюжэт «Мачаха і падчарка» ў беларускай літаратуры/ В.В. Мядзведзева // От идеи – к инновации = From idea to innovation : материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 233–234.
  12. Шлег, А. У. Праблема сучаснай вёскі ў паэзіі Змітрака Марозава // От идеи – к инновации = From idea to innovation : материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 270–272.
 • найбольш значныя публікацыі:
  артыкулы ВАК, навуковыя артыкулы:
  1. Солдатенкова, Ж. В. (Косціна, Ж. В.) Духоўны свет чалавека ў творчасці Уладзіслава Сыракомлі / Солдатенкова Ж. В.// Беларус. мова і літ. у школе. — 2003. — № 4. — С. 118—123.
  2. Косціна, Ж. В. Эстэтычны ідэал паэзіі Я. Чачота / Ж. В. Косціна // Веснік БарДУ. Навукова-практычны часопіс. — Серыя. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі (Літаратуразнаўства).— Вып. 2. — 2014. — С. 68—71.
  3. Косціна, Ж. В. Эстэтычны ідэал Вінцэся Каратынскага ў кантэксце сентыменталізму / Ж. В. Косціна // Веснік БарДУ. Штоквартальны навукова-практычны часопіс. — Серыя. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі (Літаратуразнаўства).— Вып. 8. — 2020. — С. 157–162.
  4. Костина, Ж.В. Классики русской литературы в филологической мысли Беларуси XIX века / Ж.В. Костина // Вестник ШГПУ. Научный журнал. — Серия. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. История и археология. —2020. — №1(45) — С. 119–212.
  5. Косціна, Ж. В Асаблівасці развіцця жанру аўтарскай казкі ў творчасці Вінцэся Каратынскага / Ж.В. Косціна // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей / Витеб. гос. ун-т ; под науч. ред. В.Ю. Боровко, Е. В. Крикливец. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2020. — С. 109—111.
  6. Косціна, Ж. В. Эстэтычны ідэал паэзіі Вінцэся Каратынскага ў кантэксце рамантызму / Ж.В. Косціна // Актуальные проблемы филологии : сб. науч. статей ; редколл.: Е. Л. Хазанова (гл. ред.). — Вып. 13. — С. 73—78.
 • тэзісы дакладаў на канферэнцыях
  1. Салдаценкава, Ж. В. Максім Багдановіч і літаратурная традыцыя XIX стагоддзя / Ж.В. Салдаценкава // Максім Багдановіч — празаік, крытык, публіцыст: Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, снежань, 2005. — Мінск, 2005. — С. 115—119.
  2. Косціна, Ж.В. Праблема нацыянальнай мовы ў літаратурна-крытычных матэрыялах XIX стагоддзя / Ж.В. Косціна // Актуальные проблемы компаративистики: сб. материалов / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; под общ. ред. Е. Г. Кивака; редкол.: С.А. Королевич, С.Ф. Бут-Гусаим, Т.Ф. Кают.  — Брест.: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2010. — С. 165—167.
  3. Косціна, Ж. В. Гістарычныя матывы ў творчасці Ю. І. Крашэўскага / Ж. В. Косціна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік — Асоба — Час» : матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верасня 2013 г. / УА МДПУ імя І. П. Шамякіна; рэдкал. : А. У. Сузько (адк. рэд. ) [і інш.]. — Мазыр, 2013. — С. 102—106.
  4. Косціна, Ж. В. Матыў «творца і каханая» ў паэме Якуба Коласа «Сымон-музыка» / Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры ХХ —пачатку ХХІ стагоддзя : зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з нараджэння Янкі Брыля і 95-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка, Брэст, 26 кастр. 2017 г. —Брэст : БрДУ, 2018. — С. 104 —107.
  5. Косціна, Ж. В. Літаратурныя ўзаемадзеянні Кітая і Беларусі / Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : материалы научно-практического круглого стола по изучению китайского языка и культуры, Барановичи, 22 сакавіка 2018 г. — БарГУ, 2018. — С. 12 —14.
  6. Косціна, Ж. В. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя ў тэарэтыка-крытычных матэрыялах Максіма Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага : матэрыялы ХХVI Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 19 красав. 2018 г. — Мінск : РІВШ, 2018. — С. 93 — 97.
  7. Косціна, Ж. В. Русаізм у творчасці Яна Чачота / V Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA»: материалы международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA», VIII том, Астана — 2019 — С. 274 —278.
  8. Косціна, Ж. В. Узнікненне аналагічных феноменаў у беларускай і кітайскай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя / Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : материалы ІІ Научно-практического круглого стола по изучению китайского языка и культуры, Барановичи, 18 апреля 2019 г. — БарГУ, 2019. — С. 18 —23.
  9. Костина Ж.В. Жанр балады ў творчасці Яна Чачота як эстэтычна значымая форма для літаратуры Беларусі першай паловы XIX стагоддзя» / Ж.В. Костина // Социально-гуманитарный вестник : зб. нав. прац. — Віп. 34. — Харьків : СГМТМ «Новій курс», 2020. — С. 126–130.
  10. Косціна, Ж.В. Літаратурны працэс ХІХ стагоддзя ў літаратуры Беларусі і Кітая: агульнае і адрознае / Ж.В. Косціна // Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : материалы ІІІ Научно-практического стола в рамках реализации цикла «Цифровой конгресс-2020», Барановичи, 13 марта 2020 г.— Барановичи, БарГУ, 2020.— С. 23—28.

Грамадская дзейнасць

 1. Удзел у арганізацыі сустрэч з прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі Беларусі, педагагічнай грамадскасці горада.
 2. Удзел у штогадовай арганізацыі Тыдня кафедры філалогіі.
 3. Кіраўніцтва прадметнымі секцыямі на школьных канференцыях (Баранавічы, «Молодежь. Творчество. Интеллект»).
 4. Удзел у правядзенні суботнікаў.
 5. Удзел у турыстычных злётах работнікаў універсітэта.
 6. Удзел у спартыўна-масавых мерапрыемствах, арганізаваных для супрацоўнікаў універсітэта.
 7. Выкананне абавязкаў куратара групы.

Граматы і ўзнагароды

 • Грамата БарДУ «За эфектыўнае кіраўніцтва навукова-даследчай работай студентаў (2013 г.).
 • Грамата БарДУ «За якасную падрыхтоўку педагагічных кадраў» (2015 г.).
 • Ганаровая грамата Аддзела адукацыі, спорту і турызму Баранавіцкага гарвыканкама за добрасумленную працу ў сістэме адукацыі, спорту і турызму, высокія паказчыкі ў працоўнай дзейнасці (2016 г.).

Кантакты

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.