ЧУНОСАВА ІРЫНА СТАНІСЛАВАЎНА
загадчык кафедры фiлалогii, кандыдат педагагічных навук

 

Адукацыя

Скончыла ў 2002 годзе Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці "Беларуская мова і літаратура".

У 2011–2013 гг. навучалася ў магістратуры БарДУ па спецыяльнасці 1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі. Тэма магістарскай дысертацыі: "Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі будучых педагогаў да працы ва ўмовах адукацыйнай інтэграцыі".

У 2013–2016 гг. навучалася ў аспірантуры ДУА "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі" па спецыяльнасці 13.00.01 – агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі. Тэма дысертацыйнага даследавання: "Камунікатыўная рэалізацыя сродкаў выразнасці педагагічнага маўлення як фактар узмацнення матывуючай накіраванасці навучання".

Вопыт работы

Ва ўніверсітэце працуе з 1 верасня 2010 года. З 2022 года — на пасадзе загадчыка кафедры філалогіі Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Вучэбная дзейнасць

Выкладаемыя дысцыпліны: Беларуская мова, Беларускае мовазнаўства, Выразнасць педагагічнага маўлення, Гісторыя беларускай мовы, Уводзіны ў мовазнаўства.

Падрыхтаваныя вучэбна-метадычныя матэрыялы:

 1. Чуносова, И. С. Выразительность педагогической речи : учеб. прогр. учреждения высшего образования по учебн. дисципл. для специальности     1-02 03 07 Иностранный язык (английский). Дополнительная специальность / И. С. Чуносова. — Барановичи : РИО БарГУ, 2015.
 2. Выразительность педагогической речи : учеб. прогр. учреждения высшего образования по учебн. дисципл. для специальности 1-02 03 01 Белорусский язык и литература/ И. С. Чуносова. — Барановичи : РИО БарГУ, 2015.
 3. Выразительность педагогической речи : учеб. прогр. учреждения высшего образования по учебн. дисципл. для специальности 1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) / И. С. Чуносова. — Барановичи : РИО БарГУ, 2016.
 4. Чуносова, И. С.  Выразительность педагогической речи  : ЭУМК / И.С. Чуносова. —  Барановичи : РИО БарГУ, 2016.
 5. Чуносова, И. С. Введение в языкознание : ЭУМК / Д. С. Томчик, И.С. Чуносова. —  Барановичи : РИО БарГУ, 2018.
 6. Чуносава, І. С. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вуч.-метад. комплекс для студэнтаў устаноў выш. адукацыі выш. адукацыі / І.А. Голуб і [інш.] ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж ун-т. — Баранавічы : БарДУ, 2020. — 220 с.

Навуковая дзейнасць

 Сфера навуковых інтарэсаў:

 • фарміраванне прафесійна арыентаванага маўлення будучых педагогаў;
 • формы і прыёмы рэалізацыі кагнітыўна-камунікатыўнага падыхода ў навучанні.

 Артыкулы ў часопісах, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь:

 1. Чуносова, И. С. Особенности вербальной выразительности педагогической речи / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2015.– Вып. 13. – С. 267–280.
 2. Чуносова, И. С. Дидактические функции средств выразительности в монологической речи учителя / И. С. Чуносова // Вестн. БарГУ. Сер. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки (литературоведение). – 2016. – № 4. – С. 45–51.
 3. Чуносова, И. С. Выразительность педагогической речи как фактор усиления мотивации изучения дисциплин гуманитарного цикла / И. С. Чуносова // Зб. навук. прац / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 503–521.
 4. Чуносова, И. С. Педагогическое общение как особый вид дискурса / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 491–502.
 5. Чуносова, И. С. Программа обучения мотивационно ориентированной выразительности педагогической речи: оценочно-результативный блок / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 416–426.
 6. Чуносава, І. С. Характарыстыка мадэлі развіцця выразнасці педагагічнага маўлення / І. С. Чуносава // Педагогическая наука и образование. – 2017. – № 1. – С. 67–72.
 7. Чуносова, И. С. Дидактические основания формирования дискурсивных умений в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 354–361.
 8. Чуносова, И. С. Педагогическая диагностика дискурсивной компетенции в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / Г. И. Николаенко, И. С. Чуносова // Весн. адукацыі. – 2020. – № 3. – С. 5–11.

Артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў

 1. Чуносова, И. С. Основные типы упражнений для формирования выразительности педагогической речи / И. С. Чуносова // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. VII Междунар. конф., Брест, 26–27 ноября 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Л. А. Годуйко [и др.] ; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест, 2016. – Ч. 2. – С. 131–135.

З'яўляецца аўтарам 30 навуковых публікацый у матэрыялах канферэнцый рознага ўзроўню.

Кантакты

Электронны адрас: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..