БЕЛАЯ АЛЕНА ІВАНАЎНА
доктар філалагічных навук, дацэнт, прафесар кафедры філалогіі

Адукацыя

Вышэйшая — закончыла ў 1979 годдзе Магілёўскі дзяржаны педагагічны ўніверсітэт імя А.А. Кулешова па спецыяльнасці«Беларуская мова і літаратура». У 2000 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Фарміраванне гісторыка-патрыятычнай свядомасці школьнікаў прывывучэнні літаратуры (на матэрыяле твораў У. Караткевіча)». У 2003 г. атрымала навуковае званне дацэнта па спецыяльнасці «Педагогіка». З 2006 па 2009 год праходзіла навучанне ў дактарантуры пры кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ. У 2019 годзе абараніла доктарскую дысертацыю па тэме «Беларуская проза першай трэці ХХ ст. : станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў».

Кандыдат педагагічных навук, філалагічных навук, дацэнт.

Вопыт работы

1980–1992 гг. — СШ № 2 г. Слоніма.

1992–1994 гг. — гімназія № 1 г. Баранавічы

1995–1996 гг. — Баранавіцкі педагагічны каледж

1997 г. — Баранавіцкі дзяржаўны вышэйшы педагагічны каледж

2004 г. — Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт

Вучэбная дзейнасць

Выкладаемыя дысцыпліны: гісторыя беларускай літаратуры, літаратурнае краязнаўства

падрыхтаваныя вучэбна-металычныя матэрыялы:

Белая А.І. Метадычныярэкамендацыі па напісанніэсэ /А.І. Белая. — Баранавічы: БарДУ, 2005. — 20 с.

Белая, А.І. Фарміраваннегісторыка-патрыятычнай свядомасці школьнікаў пры вывучэнні твораў У. Караткевіча / А.І. Белая. — Баранавічы: БарДУ, 2011. — 104 с.

Навуковая дзейнасць

сфера навуковых інтарэсаў: праблематыка асобы ў шырокім гуманітарным кантэксце

удзел у навуковых мерапрыемствах: удзел у навуковых і навукова-практычных канферэнцыях рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўню (Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша, Сербія)

рэалізацыя навукова-даследчых праектаў: напісанне доктарскай дысертацыі «Беларуская проза першай трэці ХХ ст. : станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў»

навукова-даследчая работа са студэнтамі: кіраўніцтва дыпломнымі работамі, пажрыхтоўкай дакладаў на рэспубліканскіе і міжнародные навукова-практычныя канферэнцыі маладых даследчыкаў

Публікацыі:

1. Вакулюк, А.П. Пчала як прыродны і культурны феномен / А.П. Вакулюк // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы міжнародноі студентськоі науково-практичноі конференціі: 25 квітн. 2012 року; МВС Украіни, Луган. держ. Ун-т внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2012. — С. 183—187.

2. Гаманович И. А. Канцэптуальная адметнасць жаночых вобразаў у рамане Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» І.А. Гаманович // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноі лінгвістики та документознавства: Матеріалы IV міжнар. студентськоі науково-практичноі конференціі: 11 квітн. 2013 р.; МВС Украіни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2013. — С. 35—40.

3. Олешкевич А.Д. Эпісталярны жанр як аснова гістарычнай мемуарыстыкі /А.Д. Олешкевич // // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичноілінгвістики та документознавства: Матеріалы IV міжнар. Студентськоі науково-практичноі конференціі: 11 квітн. 2013 р.; МВС Украіни, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС им. Е.О. Дидоренка, 2013. — С. 3081310.

4. Белая, А. І.«Праблема гераізму і самаідэнтыфікацыя асобы ў рамане Максіма Гарэцкага “Віленскія камунары”» / А. І. Белая, І. А. Гамановіч // Східнослов’янська філологія : від Нестора до сьогодення : матеріали Міжнар. наук. конф. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 16—19.

5. Аляшкевіч Г.Д. Кіеўскія ўражанні ў паэме У. Караткевіча «Ліста нямае» / Г.Д. Аляшкевіч // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014.— С. 245—246.

6. Базык Н.В. "Дзве душы" як універсальны і нацыянальна-культурны прэцэдэнт (на прыкладзе аповесці М. Гарэцкага) / Н.В. Базык // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014.— С. 247—249.

7. Карапяцян К.С. Украіна і Беларусь у жыцці і паэзіі Івана Лагвіновіча / К.С. Карапяцян // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014. — С. 261—263.

8. Кулак Н.А. Няскончаная проза ў творчай спадчыне Кузьмы Чорнага / Н.А. Кулак // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014.— С. 275—277.

9. Чарнагрэбель Т.В. Максім Багдановіч і Україна / Т.В. Чарнагрэбель // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014.— С. 290—292.

10. Дзяйнека І.В. Конь у жыццёвай і мастацкай рэальнасці беларусаў / І.В. Дзяйнека // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014.— С. 305—307.

11. Мішкура А.Л. Мастацкая сімволіка ўкраінскіх і беларускіх музычных інструментаў / А.Л. Мішкура // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітня 2014 року. — Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2014.— С. 326—328.

12. Базык, Н. В. Матыў канфліктнай свядомасці ў аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы» / Н.В. Базык // Rozmaitosci Slawistyczne, uniwersytet w Bialymstoru. — Bialystor: 2014. — С. 343—350.

13. Копец, Е.С. Курган як нацыянальны локус культуры ў паэзіі Івана Лагвіновіча / Е.С. Копец // Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI веке: матералы Международного форума (г. Воронеж, 16-18 апреля г.) под ред.и Т. А. Терновой; Воронежский государственный университет. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. — С. 166—167.

14. Карапяцян, К. Вобразы птушак у паэзіі Івана Лагвіновіча / К. Карапяцян //Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце: зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай памяці Я. Янішчыц; Брэсц. дзярж. тэхнічны ўніверсітэт ; пад агульнай рэд. Н. М. Борсук; рэдкал. : З. Заіка [і інш.]. — Брэст : БрДТУ, 2015 . — С. 54—56.

15. Капец, К.С. Вобраз пустыні ў паэзіі івана Лагвіновіча / К. С. Капец // Мова і літаратура ў XXI стагодддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы III Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў Мінск. 27 сак. 2015 г.; рэдкал. : П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.] ; Бел. дзярж. ун-т. — Мінск : БДУ, 2015. — С. 135—137.

16. Мялік І. С. Боты як анталагічная дэталь у творах беларускай прозы / І.С. Мялік // Содружество наук. Барановичи-2016: материалы ХII Междунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 19-20 мая 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С. 50–52.

17. Ліс М. С. Канфлікт прыроды і цывілізацыі як матыў беларускай прозы «эпохі рубяжа» М. С. Ліс // Содружество наук. Барановичи-2016: материалы ХII Междунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 19-20 мая 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С. 37–39.

18. Ярмоліч, В. М. Дзеці і вайна ў творах Васіля Стэфаніка і Міколы Купрэева / В.М. Ярмоліч // Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии: мат-лы XLV Международной научн-практ. интернет-конференции (Переяслав-Хмельницкий,30–31 декабря 2017 г.): сборник научных работ .— Переяслав-Хмельницкий, 2017. — С. 202–204.

19. Ярмоліч, В. М. Адметнасць творчай асобы Міколы Купрэева / В.М. Ярмоліч // III Респ. студенческая науч.-практ. конференции с междунар. участием «Актуальные проблемы филологических и педагогических наук» (Барановичи, 22 ноября 2017 г.). — Барановичи : БарГУ, 2018. — С. 67—68.

20. Ярмоліч В. М. Дзіцячая аперцэпцыя ў мастацкім свеце М. Купрэева (на матэрыяле аповесці «Дзіцячыя гульні пасля вайны») / В. М. Ярмоліч // НДРС-2018: зборнік матэрыялаў міжуніверсітэцкай студэнцкай навук.-практ. канф.і, Брэст 26 красавіка 2018 г. (Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал.: Кісель, Н. Р. Якубук. — Брэст : БрДУ, 2018. — С. 232—234.

21. Ярмоліч В. М. Дзеці сярод «сваіх» і «чужых» (на матэрыяле твораў В. Быкава і М. Купрэева) / В.М. Ярмоліч // Чалавек, Радзіма, свет у мастацкай прасторы Васіля Быкава: матэрыялы завочнай рэсп. навук. канферэнцыі аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў, Віцебск, 10 кастрычніка2018 г. /Віцеб. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. Ф. Падстаўленка (адк. рэд.) [і інш.]. — Віцебск : ВДУ імя. П.М. Машэрава, 2018. — С. 28—30.

22. E. Zhuravlyova. «Small Motherland» in the text of literature and Culture / E. Zhuravlyova, C. Gubko // Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності : матеріали V Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 17 квітня 2019 р. — Житомир: Видавництво ФО-П Левковець Н.М., 2019. – С. 214—215.

23. Жураўлёва Л. А. Трагічная гісторыя малой радзімы ў паэме Алеся Ягадніцкага «Жорны Лухты» / Л. А. Жураўлёва, К. А. Губко // От идеи к инновации : материалы XXVI Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апреля 2019 г. В 2 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И.П. Машерова ;  редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.] — Мозырь им. И. П. Шамякина, 2019 . — С. 99–100.

24. Жураўлёва Л. А. Адметнасць мастацкай сімволікі ў паэме Алеся Ягадніцкага «Жорны лухты» : сборник научных работ / Л. А. Жураўлёва, К.А. Губко // Проблемы и перспективы развития современной науки в станах Европы и Азии : материалы XXVII междунар. науч.-практ. интернет-конф., 30 июня 2019 г. — Переяслав-Хмельницкий, 2019 . — С. 88–89.

25. Жураўлёва, Л. А. Лакатыўная лексема млын у хранатопе паэмы А. Ягадніцкага «Жорны Лухты» / Л. А. Жураўлёва // Содружество наук. Барановичи-2019 : материалы ХIV Междунар. науч.-практич. конф. молодых исследователей (Барановичи, 16 мая 2019 г.) — Барановичи: БарГУ, 2019. — С. 210—212.

26. Губко, К.А. Мастацкі тып млынара ў творах пра вайну: анульначалавечае і канкрэтна-гістарычнае / К.А. Губко, Л. А. Жураўлёва, А. І. Белая // Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века :  материалы III междунар. науч.-практ. конф. (Vтом), 10—12 июля 2019 г. — Нур-Султан (Астана), 2019. — С. 441—444.

Кіраўніцтва работамі для ўдзелу ў Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (дыпломы I, II, III ступеней).

Мішкура А.Л. «Музыка ў сістэме мастацкіх каардынат беларускай літаратуры XIX — першай трэці XX стагоддзя» (2014 г.).

Аляшкевіч А.Д. « Эпісталярны жанр як літаратурны прыём у творчасці беларускіх пісьменнікаў» (2014 г.).

Базык Н.В. «Мастацкая мадэль канфліктнай свядомасці ў літаратуры “эпохі рубяжа”» (2014 г.).

Волчек А.І. «Мастацкія параметры канцэпцыі асобы ў кнізе Венанцыя Бутрыма “Дзён маіх лепшыя дні”» (2015 г.)

Капец К.С. «Мастацкая карціна свету ў творчасці Івана Лагвіновіча» (2015 г.)

Ярмоліч В.М. Дзяцінства і вайна ў мастацкім свеце Міколы Купрэева (2018 г.)

Жураўлёва Л.А., Губко К.А. «Малая радзіма і вялікая гісторыя ў паэме А. Ягадніцкага “Жорны лухты”» (2019 г.)

 

найбольш значныя публікацыі

Манаграфіі:

1. Белая, А.І. Чалавек у плыні часу : мастацкаяканцэпцыяасобы і тыпалогіяхарактараў у беларускай прозе першайтрэці ХХ стагоддзя: манаграфія. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2009. — 408 с.

2. Белая, А.І. Людзі адной зямлі : Тыпалогія і паэтыкахарактараў у беларускай прозе першайтрэці XX стагоддзя”. — Барановичи: РИО БарГУ, 2010. — 420 с.

3. Белая, А.І. Герой. АсобаХарактар : Мастацкая персаналогія ў беларускай прозе першайтрэці XX стагоддзя. — Барановичи: РИО БарГУ, 2012. — 517 с.

4. Белая, А.І. Абрысы роднага : нацыянальныя локусы культуры ў беларускай прозе “эпохі рубяжа”: манаграфія /А.І. Белая ; М-ва адукацыіРэсп. Беларусь, Баранавіцкідзяржаўныўніверсітэт. — Баранавічы: БарДУ, 2015. — 206 с.

5. Беларуская проза першай трэці ХХ ст. : станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў : манаграфія / А. І. Белая ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіцкі дзярж. ун-т. – Баранавічы : БарДУ, 2018. – 352 с.

 

 Артыкулы ВАК:

 1. Белая (Барадзіна), А. І. Жыццё і трагедыя Міхася Чарота /А. І. Белая (Барадзіна) // Беларуская мова і літаратура ў школе. — 1991. — №11. — С. 16—20.
 2. Белая (Барадзіна), А. І. Увасабленне нацыянальнай адметнасці беларусаў у аповесці В. Быкава «Знак бяды» / А. І. Белая (Барадзіна) // Роднае слова. – 1998. – №7. – С. 63–70; №8. – С. 109–—116.
 3. Белая (Барадзіна), А. І. Выяўленне гуманістычнага патэнцыялу творчасці М. Лынькова (апавяданне «Сустрэчы») / А. І. Белая (Барадзіна) // Беларуская мова і літаратура. – 1999. – № 2. – С. 62–68.
 4. Белая (Барадзіна), А. І. Scripta manent : Паэма М. Гусоўскага «Песня пра зубра» / А. І. Белая (Барадзіна) // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – № 3. – С. 43–54.
 5. Белая Е. И. Критерий культуросообразности как методологическая основа литературного образования в условиях социальной трансформации / Е. И. Белая // Pedagog-jednejczywieludrog? Część 1. Pedagog w teorii / red. T/ Zacharuk. – Siedlce, 2005. — С. 67—74.
 6. Белая, А. І. Эсэ як жанр літаратурнай творчасці і форма самавыяўлення асобы / А. І. Белая // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – № 1. – С. 34–43.
 7. Белая, Е. И. Белорусская и русская проза о войне начала ХХ века: проблема ментальности творческой личности / Е. И. Белая // Вопросы филологических наук. – 2007. – № 5. – С. 20–29.
 8. Белая, А. І. Адметнасць увасаблення жаночай ментальнасці ў беларускай прозе 1-й трэці ХХ ст. // А. І. Белая // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 7. – С. 35–43.
 9. Белая, А. І. Вывучэнне творчасці Змітрака Бядулі ў Х класе / А. І. Белая // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 5. – С. 3–8.
 10. Белая, А. І. Вывучэнне творчасці Георгія Марчука ў школе / А. І. Белая // Беларуская мова і літаратура. — 2009. — № 2.—С. 26—32.
 11. Белая, А. І. Асоба героя ў кантэксце хрысціянска-гуманістычных каштоўнасцей (на матэрыяле твораў беларускай прозы) / А. І. Белая // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Литературознавство. – 2009. – № 12. – С. 12–18.
 12. Белая, Е. И. Самоактуализирующаяся личность как персонаж художественной прозы / Е. И. Белая. – Психология обучения. – 2010. – №1. – С. 63–70.
 13. Белая, А. І. Вобраз Галілея ў рамане М. Зарэцкага «Вязьмо» : філолага-філасофскае прачытанне / А. І. Белая // Роднае слова. – 2011. – № 7. – С. 19–23 ; № 9. – С. 17–20.
 14. Белая, А. І. Мастацкі тып кантрабандыста ў беларускай і польскай прозе 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя (на прыкладзе твораў З. Бядулі і С. Пясецкага) / А. І. Белая // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Литературознавство. – 2011. – № 1. – С. 18–23.
 15. Белая, Е. И. Экзистенциальные аспекты метафоры течение в художественной прозе «эпохи рубежа» / Е. И. Белая // Мова і культура – Киев, 2012. – Вип.15. – Т. VII(161). – С. 337–344.
 16. Белая, А. І. Экзістэнцыя героя ў перыяд тэхнізацыі рэчаіснасці (на літаратурным матэрыяле першай трэці XX стагоддзя) / А. І. Белая // Весн. Баранав. дзярж. ун-та. Сер. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі. – 2013. – Вып. 1. – С. 109–113.
 17. Белая, А. І. Праблема мастацкай адэкватнасці жанру апавядання гісторыка-культурным рэаліям «эпохі рубяжа» / А. І. Белая // Весн. Баранав. дзярж. ун-та. Сер. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі. – 2014. – Вып. 2. – С. 68–73.
 18. Белая, Е. И. Музыка в системе художественных координат переходных эпох (на примере произведений белорусской прозы 1920—1930-х годов) / Е. И. Белая // Мова і культура. – Киев, 2014. – Вип. 17. – Т. VI (174). – С. 124–131.
 19. Белая, А. І. Прадметна-рэчыўны свет у мастацкай літаратуры (канцэптуалізацыя, паэтыка, тыпалагічны аспект) / А. І. Белая // Весн. Баранав. дзярж. ун-та. Сер. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі. – 2015. – Вып. 3. – С. 76–83.
 20. Белая, Е. И. Художественная концепция личности в белорусской прозе «эпохи рубежа» (некоторые аспекты и категории) / Е. И. Белая // Мова і культура. – Киев, 2015. – Вип. 18. – Т. I. (176) – С. 349–357.
 21. Белая Е. И. Императив в системе категорий художественной концепции личности «эпохи рубежа» / Е. И. Белая // Stephanos – № 5. — 2016. – С.140 – 146.
 22. Белая, А. І. «Цемната Геракліта»: раман «Язэп Крушынскі» як аб’ект аналітычных інтэрпрэтацый / А. І. Белая // Полымя. – 2016. – № 6. – С. 135–140.
 23. Белая, А. І. «Гіпатэтычныя імператывы» ў сістэме катэгорый мастацкай канцэпцыі асобы (на матэрыяле беларускай прозы 1-й трэці XX ст.) / А. І. Белая // Роднае слова. – 2017. – № 1. – С. 17–21.
 24. Белая, А. І. Мастацкая крыптаграфія як сукупнасць сігналаў эстэтычнай інфармацыі ў прозе 1920–1930-х гадоў / А. І. Белая // Весн. Баранав. дзярж. ун-та. Сер. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі. – 2017. – Вып. 5. – С. 90–96.
 25. Белая, А. І. «Марсіянскі» матыў у рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» і яго мастацкія прэцэдэнты / А. І. Белая // Вестн. МГЛУ. – Сер. 1, Филология. – 2017. – № 4. – С. 66–73.
 26. Белая, А. І. Тып паляўнічага ў культурнай парадыгме памежжа эпох / А. І. Белая // Вес. БДПУ. – Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2017. – № 3. – С. 105–108.
 27. Белая, А. І. Адметнасць мастацкай прасторы і характараў у раманах Г. Марчука / А. І. Белая // Весн. МДПУ імя І. П. Шамякіна. Сер. Филологические науки. – 2017. – № 2. – С. 122–127.
 28. Белая, А. І. Сістэма каштоўнасцей беларусаў: мастацкая адметнасць нацыянальнага партрэта / А. І. Белая // Народная асвета. – 2017. – № 11. – С. 80–83.
 29. Белая, А. І. Традыцыйная індыйская паэтыка як гіпатэтычны прэцэдэнт мастацкага псіхалагізму ў рамане М. Зарэцкага «Вязьмо» / А. І. Белая // Białorutenistyka Bialostocka. – 2017. – № 9. – С. 23–33.
 30. Белая, А. І. Мастацкая антрапалогія ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя: вобразы і паняцці / А. І. Белая // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гум. навук. – 2018. – № 2. – С. 221–227.
 31. Белая, Е. И. Профессия персонажа в белорусской прозе первой трети ХХ века социальная значимость и эстетико-философская ценность / Е.  И. Белая // Stephanos. – 2018. – № 2. – С. 192–199.
 32. Белая, А. І. «Дзве душы» як філасофска-псіхалагічны і эстэтычны феномен пераходнай эпохі (на матэрыяле беларускай прозы першай трэці ХХ ст.) / А. І. Белая // Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej.  Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze / red. E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska, J. Jurewicz. – Warszawa, 2019. – S. 551–562.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

 1. Белая, А. І. Канцэпцыя творчай асобы ў навуковым асэнсаванні І. Навуменкі / А. І. Белая // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зб. навук. арт. / рэдкал.: Т.І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 185 – 192.
 2. Белая, А. І. Рэпрэзентацыя ментальнасці творчай асобы ў прозе пра вайну (на матэрыяле аповесцей М. Гарэцкага і М. Гумілёва) / А. І. Белая // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Да 100-годдзя з дня нараджэння М. Р. Ларчанкі (1907–1981) / пад агул.рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, 2007. – Вып. 5. – С. 15–26.
 3. Белая, А. І. Уласнасць і праблема асобы ў аповесці Якуба Коласа «Адшчапенец» і рамане Змітрака Бядулі «Язэп Крушынскі» / А. І  Белая // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : VIIІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 1–3 лістап. 2007 г. : зб. навук. арт. / пад агул.рэд. І. С. Роўды. – Мінск, 2008. – С. 16–21.
 4. Белая, А. І. Уплыў сітуацыі памежжа на «этас культуры» як праблема кампаратывістыкі [аб пытанні нацыянальных літаратур]/ А. І. Белая // Мелодии, краски, запахи «малой родины» Адама Мицкевича : сб. науч. работ / ГрГУ им.  Я. Купалы; редкол.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно, 2008. – С. 350–358.
 5. Белая, А. І. Хрысціянскія элементы ў мастацкай карціне свету (на прыкладзе твораў беларускай прозы) / А. І. Белая // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, ГрДУ імя Я. Купалы, Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі ; рэдкал.: С. В. Марозава [і інш.]. – Гродна, 2008. – С. 411–415.
 6. Белая, А. І. «Кітч смерці» і канцэпцыя героя ў апавяданнях Ядвігіна Ш. і Л. Андрэева / А. І. Белая // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі : зб. навук. прац / пад агул рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 9–19.
 7. Белая, А. І. Асоба і моўная сітуацыя ў беларускай прозе ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : зб. навук. арт. / рэдкал.: Д. В. Дзятко (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 20—22.
 8. Белая, А. І. Праблема «маленькага чалавека» і вобразы моладзі ў прозе Лукаша Калюгі / А. І. Белая // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры : зб. навук. арт. – Гомель, 2009. – С. 179–184.
 9. Белая, А. І. Вобраз Hominis liberi ў творах Я. Купалы і Я. Брайцава / А. І. Белая // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. арт. / Гродз. дзярж. ун-т імя Я. Купалы ; рэдкал.: у. І. Каяла, І. В. Жук. – Гродна, 2009. 
 10. Белая, А. І. Сімволіка вобраза ваўка ў творах мастацкай прозы першай трэці ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Сёмыя Танкаўскія чытанні. Да 95-годдзя БДПУ імя Максіма Танка : зб. навук. арт. ; рэдкал.: Ф. С. Шумчык (адк. рэд.) [і інш.]. 
 11. Белая, А. І. Беларускі хутар як мадэль быцця чалавека (на матэрыяле твораў М. Гарэцкага, Г. Далідовіча, Г. Марчука) / А. І. Белая // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–ХХІ веков (к 70-летию кафедры русской литературы БГУ) : сб. науч. ст. по материалам ІІ Междунар. науч. конф., Минск, 17–18 апр. 2010 г. : в 2 ч. / под. ред. С. Я. Грабовской. – Минск, 2010. – Ч.1. – С. 213–218.
 12. Белая, А. І. Спецыфіка вобраза злодзея ў беларускай прозе 1-й трэці ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. ст. по материалам ІІ Междунар. науч. конф., Могилёв, (30–31 октября 2009 г. / под. ред. Е. Е. Иванова. – Могилёв, 2010. – С. 134–138.
 13. Белая, А. І. Катэгорыя часу ў лексіконе ўніверсалій культуры (на матэрыяле прозы першай трэці XX стагоддзя) / А. І. Белая // Десятые Поливановские чтения : сб. ст. по материалам докл. и сообщ. : в 2 ч. / редкол.: И. А. Королева (отв.ред.) [и др.]. – Смоленск, 2011. – Ч. I. 
 14. Белая, Е. И. Эстетический потенциал онимов в литературных произведениях эпохи «Великого перелома» / Е. И. Белая // Смоленск и Смоленщина в именах и названиях: история и современность (к 1150-летию со дня основания города) : сб. ст. по материалам докл. и сообщ. конф. / Смоленск гос. ун-т. – Смоленск, 2012. – С. 129–134.
 15. Белая, А. І. Маўленчыя стратэгіі асобы ў сістэме нацыянальных кодаў інтэрпрэтацыі быцця / А. І. Белая // Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация : сб. науч. ст. / редкол.: Г. Кундротас (отв. ред.) [и др.]. – Вильнюс, 2012. – С. 170–179.
 16. Белая, А. І. Мяжа як нацыянальны локус культуры ў творах беларускай мастацкай прозы / А. І. Белая // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : зб. навук. арт. / склад.: Г. М. Мезенка, С. У. Нікалаенка ; пад навук. рэд. Г. М. Мезенка. – Віцебск, 2013. – С. 129–131.
 17. Белая, А. І. Матыў канфліктнай свядомасці ў сістэме мастацкіх каардынат «эпохі рубяжа» / А. І. Белая // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сб. науч.ст. по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию МГУ им. А. А. Кулешова, Могилёв, 15–16 мая 2013 г./ редкол. :Е. Н. Грушецкая [и др.]. – Могилёв, 2013. – С. 243–246.
 18. Белая, А. І. Рэч у літаратурным творы як экспанат нацыянальнага «лірычнага музея» / Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін : зб. навук. арт. / пад агул.рэд. А. М. Макарэвіча. – Магілёў, 2015. – С. 279–284.
 19. Белая, А. І. Тыпы краўца, доктара і летапісца: сістэмныя сувязі і адносіны пераемнасці (на матэрыяле прозы 1-й трэці XX стагоддзя) / А. І. Белая // Аксиологический диапазон художественной литературы : сб. науч. ст. / редкол.: В. Ю. Боровко [и др.] – Витебск, 2017. – С. 78–80.
 20. Белая, А. І. Эстэтыка-філасофскія дамінанты класічнага тыпу доктара і іх трансфармацыі ў славянскіх літаратурах ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Тезе и резимеи. 2, Књижевност, култура, фолклор питања славистике / [ХVІ Међународни конгресс слависта, Београд 20-27. VІІІ 2018) ; приред. Т. Ракић, А. К.Петровић]. — Београд : Међународни комитет слависта : Савез славистичких друштава Србиjе, 2018 (Београд : Чигоjа штампа). — С. 24—25

 

Тэзісы дакладаў

 1. Белая, А. І. Нацыянальная ідэнтычнасць і агульная ідэйна-мастацкая канцэпцыя чалавека ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя (на прыкладзе асобы і творчасці Цёткі) / Навукова-педагагічныя ідэі акадэміка М.А.Лазарука і шляхі іх увасаблення ў практыку выкладання літаратуры ў агульнаадукацыйных установах і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 20 кастр. 2006 г. / Нац. ін-т адукацыі. – Мінск, 2006. – С. 19–23.
 2. Белая, А. І. На шляху да ідэнтычнасці: набыткі і страты / А. І. Белая // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : материалы межд. науч. конф., Гродно, 8–9 2006 г., / редколлег.: / редкол.: М. А. Можейко (отв. ред.) [и др.] – Гродно, 2007. – С. 61–64.
 3. Белая, А. І. Час і чалавек у беларускай г., прозе 1-й трэці ХХ стагоддзя (на прыкладзе твораў К. Чорнага) / А. І. Белая // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 26–27 крас. 2007 г. / В. Рагаўцоў [і інш.]. – Магілёў, 2007 г. – С. 62–63.
 4. Белая, А. І. Некаторыя рысы жаночай адметнасці ў філасофіі і літаратуры / А. І. Белая // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету : зб. матэрыялаў Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 24-25 мая 2007 г. / А.У.Сузько (адк. рэд.). – Мазыр, 2007. – С. 219–223.
 5. Белая, А. І. Сям’я як каштоўнасць у мастацкім асэнсаванні К.Чорнага (на прыкладзе рамана «Зямля») / А. І. Белая // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы V Междунар. науч. конф., г. Гомель, 24–25 мая 2007 г. / под общ.ред. В. В. Кириенко. – Гомель, 2007. – С. 339–341.
 6. Белая, А. І. Гуманістычная канцэпцыя «стылю жыцця» ў мастацкай прасторы паэмы «Новая зямля» / А. І. Белая // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), Мінск, 16–17 лістапада 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2007. – С. 507–509.
 7. Белая, А. І. Сацыяльна-маральны тып героя ў рамане Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» / А. І. Белая // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель 19–20 верас. 2007 г. : у 2 ч. / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2007. – Ч. 2. – С. 13–19.
 8. Белая, А. І. Феномен камунікацыі ў этнакультурным і міжкультурным кантэксце / А. І. Белая // Личность – слово – социум : матэрыялы VII Міжнар. навук. практ. канф., 11–12 крас. 2007 г., г. Мінск : у 3 ч. / рэдкал.: Т. А. Фалалеева (адк. рэд.) [і інш.]. – Минск, 2007. – Ч. 2 – С. 8–13.
 9. Белая, А. І. Малыя фальклорныя жанры як сродак стварэння вобраза-персанажа ў рамане К. Крапівы «Мядзведзічы» / А. І. Белая // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі : матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., прысвечанай 115-годдзю з дня нараджэння Рыгора Шырмы , Мінск, 29–30 лістап. 2007 г. / рэдкал.: Т. А. Марозава [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 109–112.
 10. Белая, А. І. Этнаграфізм як рыса эстэтычнай свядомасці пісьменнікаў пачатку ХХ стагоддзя (на прыкладзе рамана Я. Брайцава «Сярод лясоў і балот») / А. І. Белая // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы ІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22–23 крас. 2008 г. : у 2 ч./ рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск, 2008. – Ч. 1. – С. 82–86.
 11. Белая, А. І. Аўта- і гетэрастэрэатыпы беларусаў у творах М. Гарэцкага / А. І. Белая // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 115-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага): XVI Гарэцкія чытанні : матэрыялы чытанняў, Мінск, 15 лют. 2008 г. / рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – С.  14–19.
 12. Белая, А. І. Спецыфіка мастацкай трактоўкі вобраза дзівака ў раманах М. Зарэцкага і А. Платонава / А. І. Белая // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 28 мая 2008 г. / рэдкал.: В. А. Максімовіч [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 104–111.
 13. Белая А. І. «Комплекс Праметэя» і праблема самаідэнтыфікацыі героя ў прозе М. Гарэцкага / А. І. Белая // Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх грамадска-культурнае і навукова-творчае асяроддзе. ХV Гарэцкія чытанні : матэрыялы чытанняў, Мінск, 7 чэрв. 2007 г. / рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2008. – С. 47–51.
 14. Белая, А. І. Дзяцінства як элемент мастацкай канцэпцыі асобы ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Літаратура для дзяцей і юнацтва ў кантэксце сучасных адукацыйных і выхаваўчых праблем : матэрыялы рэсп. навук. канф., Брэст, 13–14 сак. 2009 г. : у 2 т. / пад рэд. У. А. Сенькаўца. – Брэст, 2009. – Т. 1. – С. 22–30.
 15. Белая, А. І. Вобраз «актывіста дырэктывы» ў прозе 30-х гг. ХХ стагоддзя / А.І. Белая // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24 крас. 2009 г. / рэдкал.: В. Рагаўцоў [і інш.]. – Магілёў, 2009. – С. 11–13.
 16. Белая, А. І. «Партрэт антысеміта»: праблема талерантнай/інталерантнай асобы ў творах беларускай мастацкай прозы эпохі рэвалюцый / А.І. Белая // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час» : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19–20 лістап. 2009 г. / рэдкал.: А.У.Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – С. 43–47.
 17. Белая, А. І. «Рэсентыментны чалавек» як мастацкі тып у творчасці Янкі Купалы і Максіма Гарэцкага / А. І. Белая // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае : VІІІ Міжнар. Купал. чытанні, Мінск, 26–27 чэрв. 2007г. : да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы : матэрыялы чытанняў / рэдкал.: В. П. Рагойша (рэд. гал.) [і інш.] – Мінск, 2009. – С. 13–16.
 18. Белая, А. І. Чалавек на вайне ў «Запісках…» М. Гарэцкага і М. Гумілёва/ А. І. Белая // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць : ХVІІ Гарэцкія чытанні : матэр. чытанняў, Мінск, 9 крас. 2009 г. / рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 73–80.
 19. Белая, А. І. Вобраз ката ў кантэксце праблемы маральнай свядомасці «маленькага чалавека» / А. І. Белая // Актуальные проблемы компаративистики: сб. материалов / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол. Е. Г. Кивака [и др.]. – Брест, 2010. – С. 31–35.
 20. Белая, А. І. Вобраз млынара ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя: сацыяльны змест, эстэтычная каштоўнасць / А. І. Белая // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнар. навук. Чытанняў, да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі, Гомель, 7–8 кастр. 2010 г. / рэдкал.: І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.), А. М. Мельнікава, Н. М. Пазняк. – Гомель, 2010. – С. 84–91.
 21. Белая, А. І. Трагедыя земляроба ў рамане Цішкі Гартнага «Сокі цаліны» / А. І. Белая // Филология-XXI: материалы II Междунар. науч.-практ. конф, Караганда, 4 апр. 2011 г. : в 2 т. – Караганда, 2011. – Т.2. – С. 45–51.
 22. Белая, А. І. Матыў музыкі і метафара экзістэнцыйнага тыпу ў прозе першай трэці XX стагоддзя / А. І. Белая // Наука и культура эпохи Шопена (к 200-летию со дня рождения) : сб. материалов Междунар. научно-практ. семинара преподавателей и студентов, Брест, 10 дек. 2010 г. / редкол.: Е. Г. Кивака [и др.]. – Брест, 2011. – С. 28–34.
 23. Белая, А. І. Мастацкія носьбіты праблемы ідэнтычнасці ў рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» / А. І. Белая // Міжнар. Шамякінскія чыт. «Пісьменнік – Асоба – Час») : сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. – Мозырь, 2011. – С. 57–62.
 24. Белая, А. І. Выяўленне адносін асобы да рэчаіснасці ў сінтаксічным полі твораў Л. Калюгі / А. І. Белая // Пра час «Узвышша» : матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў. / уклад. Г. В. Запартыка, В. В. Жыбуль, У. Г. Кулажанка. – Мінск, 2011. – Вып. 5 – С. 133–138.
 25. Белая, А. І. Формы прэзентацыі міфалагічнага мыслення ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя/ А. І. Белая // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 крас., Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск, 2011. – Ч. 1. – С. 139–141.
 26. Белая, А. І. Імя як мастацкі паказчык асабовай ідэнтычнасці ў творах М. Гарэцкага / А. І. Белая // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (праблемы выдання спадчыны) : матэрыялы XIX Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 18 лютага 2011 г. / рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 37–43.
 27. Белая, Е. И. Поэтика заглавий малой прозы: Л. Андреев и Ш. Ядвигин / Е. И. Белая, А. М. Кореневская // Учимся быть учеными : материалы ІІ Междунар. фестиваля исследоват. и проект. деятельности школьников, студентов, аспирантов / под ред. Е. А. Шашенковой. – М., 2011. – С. 122–125.
 28. Белая, Е. И. Странник как «свидетель» и субъект истории XX века / Е. И. Белая, Н. В. Зданович // Учимся быть учеными : материалы ІІ Междунар. фестиваля исследоват. и проект. деятельности школьников, студентов, аспирантов / под ред. Е. А. Шашенковой. – М., 2011. – С. 119–121.
 29. Белая, А. І. «Начная свядомасць» як мастацкая форма дыялогу чалавека са светам / А. І. Белая // Куляшоўскія чытанні : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 26–27 апр. 2012 г. / редкол.: О. А. Лавшук [и др.]. – Могилёв, 2012. – С. 33–36.
 30. Белая, А. І.«Нулявы» персанаж: спроба ідэнтыфікацыі / А. І. Белая // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 18–19 крас. 2012 г. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; рэдкал.: Т. П. Барысюк [і інш.]. – Мінск, 2012. – С. 39–44.
 31. Белая, Е. И. Эпистолярные элементы как средство художественной репрезентации личности в белорусской прозе «эпохи рубежа» / Е. И. Белая / ХХІІ Научные чтения Гуманитарного факультета Даугавпилсского ун-та, Даугавпилс, 26–27 янв. 2012 г. – Daugavpils, 2013. – С. 134–143.
 32. Белая, А. І. Антрапалагічна арыентаваныя веды і праблема інтэрпрэтацыі мастацкага твора / Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ: зб. матэрыялаў рэсп. навук. канф.; Брэст, 5 крас. 2011 г. / рэдкал.: У. А. Сенькавец [і інш.]; пад аг. рэд. У. А. Сенькаўца; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст, 2013. – С. 8–14.
 33. Белая, А. І. Філасофскае асэнсаванне выгнання ў эпісталярнай і творчай спадчыне Адама Бабарэкі / А. І. Белая // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – Асоба – Час» : матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верас. 2013 г. / МДПУ імя І. П. Шамякіна ; рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд. ) [і інш.]. – Мазыр, 2013. – С. 171–175.
 34. Белая, А. І. Асаблівасці мастацкай антрапанімікі ў творах беларускіх аўтараў першай трэці ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сб. материалов 5-й междунар. науч. конф., Новополоцк, 31 окт.–1 нояб. 2013 г. / редкол.: А. А. Гугнин [и др.]. – Новополоцк, 2013. – С. 116–119.
 35. Белая, А. І. Праблема гераізму і самаідэнтыфікацыя асобы ў рамане Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» / А. І. Белая, І. А. Гамановіч // Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали Міжнарод. наук. конф. – Горлівка, 2013. – С. 16–19.
 36. Белая, Е. И. Социальное и художественное время в «Записках кавалериста» Николая Гумилева / Е. И. Белая // Специалист XXI века : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию со дня образования ун-та, Барановичи, 4–5 июня 2014 г. / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.), [и др.]. – Барановичи, 2014. – С. 105–108.
 37. Белая, А. І. Кулінарныя нормы і анамаліі як эстэтычны аб’ект у прозе першай трэці XX ст. / А. І. Белая // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 крас. 2014 г. / рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. – Магілёў, 2014. – С. 322–327.
 38. Белая, А. І. Лёс і доля: трагедыя выгнанніцтва ў рамане Ц. Гартнага «Сокі цаліны» / А. І. Белая // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 7–8 кастр. 2014 г. / уклад.: С. Л. Гаранін, навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2014. – С. 67–71.
 39. Белая, А. І. «Ключы» да эстэтычнага коду ў рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» / А.І. Белая // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць: (да 115-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага і 95-годдзя першага выдання «Гісторыі беларускае літаратуры» Максіма Гарэцкага) : матэрыялы XXIII Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 17 крас. 2015 г.) / Дзярж. музей гісторыі беларус. літ., Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследав. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навук Беларусі ; рэдкал.:Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 84–89.
 40. Белая, А. І. «Цемната Геракліта»: раман «Язэп Крушынскі» як аб’ект аналітычных інтэрпрэтацый / А. І. Белая // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы (Мінск, 3–4 сак. 2016 г.); Цэнтр даследав. бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск, 2016. – С. 78–81.
 41. Белая, А. І. Канцэптуальнасць вобраза чытача ў прозе «эпохі рубяжа» / А. І. Белая // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 крас. 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. – Магілёў, 2016. – С. 22–27.
 42. Белая, А. І. Маўленчыя стратэгіі як сродак канцэптуалізацыі рэчаіснасці ў творах мастацкай прозы першай трэці ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сб материалов 6-й междунар. науч. конф., Полоцк, 27–28 окт. 2016 / редкол.: М. Д. Путрова [и др.]. – Новополоцк, 2016. – С. 174–177.
 43. Белая, А. І. Мастацкая функцыя «марсіянскага» матыву ў рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» / А. І. Белая // Матэрыялы ХХV Гарэцкіх чытанняў «Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца літ.-маст. і навук. дзейнасці братоў Гарэцкіх»), Мінск, 22 чэрв. 2017 г. / Дзярж. музей гісторыі белар. літ., Рэсп. фонд братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследав. беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; рэд. кал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2017. – С. 43–48.
 44. Белая, А. І. Меланхолія як індэкс літаратурнага персанажа / А. І. Белая //  Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага): матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск,22–23 сак. 2018 г.) / Цэнтр даследав. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы ; уклад. А. А. Манкевіч; навук. рэд. С. С. Лаўшук. – Мінск, 2018. – С. 54–58.
 45. Belaya A. Two souls‖ as a philosophical, psychological and aesthetic phenomenon of transitional epoch (based on Belarusian prose of the first third of the 20th century / A. Belaya //GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA : материалы V Международной научно-практической конференции (Т. 1). — Астана, 2019. — С. 376–380.
 46. Белая А. І. Мастацкі летапіс малой радзімы ў паэме Алеся Ягадніцкага «Жорны Лухты» / Белая А. І., Л. А. Жураўлёва // Фольклор, язык и литература белорусов в контексте культурного наследия славян [Электронный ресурс] : электрон. сб. тез. докл. Республик. науч.-практ. семинара, Брест, 15 нояб. 2019 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: С. С. Клундук, И. А. Ворон, Л. В. Скибицкая ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2020. – Режим доступа: http://www.brsu.by/div/sborniki-materialovnauchnyh-konferentsij.
 47. Белая, А. І. «”Дзве душы” як дамінанта літаратурнага партрэта М. Горкага (паводле крытычных прац К. Чукоўскага)» / А.І. Белая // Матэрыялы XXVIII Гарэцкіх чытанняў (Мінск, 18 чэрвеня 2020 г.) / Дзярж. музей гісторыі белар. літ., Рэсп. фонд братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследав. беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; рэд. кал. : Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск :РІВШ, 2020. — С. 43—48.

Грамадская дзейнасць

Работа ў жюры літаратурна-творчых конкурсах (2013, 2015, 2016 гады).

 

Дасягненні

Пасведчанне аб узнагароджанні трэцяй прэміяй Спецыяльнага Фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў (за асаблівы ўклад у развіццё здольнасцей адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках 2010/2011 навучальнага года).

Грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за значны асабісты ўклад ў развіццё навукі, інавацыйнай дзейнасці і ў сувязі з Днём беларускай навукі (22 студзеня 2013 г.).