Спіс публікацый за 2022 год

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі і комплексы

 

 1. Пучынская, Т.М. Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецяльнасці 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская) / Т. М. Пучынская ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт. — Баранавічы : БарДУ, 2022. — 220 с.
 2. Чуносова, И.С. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Введение в языкознание» для студентов учреждений высшего образования специальности 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (английский). — Барановичи, 2022 (в печати). — Рег. № 2162229608 от 14.09.2022.
 3. Прокофьева, Л.В. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Устное народное творчество» для студентов учреждений высшего образования специальности 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (английский). — Барановичи, 2022 (в печати). — Рег. № 2172229434 от 01.09.2022.
 4. Ермалович, Н.В. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Современный русский литературный язык» (разделы «Лексикология», «Фразеология», «Лексикография», «Морфемика», «Словообразование») для специальности 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (английский). — Барановичи, 2022. Рег. № 2162229606 от 14.09.2022.
 5. Костина, Ж.В. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Введение в литературоведение» для студентов учреждений высшего образования специальности 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (английский). — Барановичи, 2022 (в печати).
 6. Пучынская Т.М. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Айчынная дзіцячая літаратура» для спецыяльнасці 1-01 01 01 Дашкольная адукацыя / Т.М. Пучынская — Баранавічы, 2022 (у друку).
 7. Голуб, І.А. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» для спецыяльнасці 1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская) / Голуб [і інш.]. — Баранавічы, 2022. — Рэг. № 2162229671 от 26.09.2022.

 

Навуковыя артыкулы ў замежных часопісах ВАК

 1. Ермалович, Н. В. Деятельность филиала кафедры филологии в контексте формирования профессиональной компетентности будущих специалистов / Н.В. Ермалович. —Вестник ШГПУ. — № 3 (55). — 2022. —46–49.

 

Публікацыі ў зборніках навуковых артыкулаў і матэрыялах канферэнцый

 1. Белая, А. І. «Genius loci», або Партрэт цагліны / А.І. Белая // Чтения имени А. С. Дембовецкого – 2022 : сб. научн. ст., Могилев, 23 июня 2022 г.). — Могилев, 2022 (в печати).
 2. Белая, А.І. «Маленькі чалавек» як творчая асоба ў беларускай прозе першай трэці XX стагоддзя / А.І. Белая // Гугнинские чтения :  зб. артыкулаў па матэрыялах Міжн. навук. канф., 6 мая 2022 г., Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — Полацк, 2022 (у друку).
 3. Чуносова, І.С. Канцэптуальныя асновы пабудовы навуковага дыскурсу / І. С. Чуносава // Актуальныя праблемы лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі: зб. навук. арт. па маэрыялах V Рэсп. навук.-практ. канф., УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт», Брэст, 2022 г. (в печати).
 4. Голуб И.А. Воспитательная работа как фактор повышения мотивации при изучении РКИ (из опыта работы) / И.А. Голуб, Л.В. Прокофьева // Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в высшей школе : сб. науч. тр. Вып. 6 / отв. ред. И. В. Воробьева, Т. А. Кордон. — Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2022. — С. 53—54.
 5. Гоцко А.Н. Да праблемы развіцця крытычнага мыслення асобы ў працэсе моўнай адукацыі / А. Н. Гоцко // ІІ Научно-практический семинар с Международным участием «Профессиональное иноязычное образование в контексте инноваций ХХІ века», Барановичи, 10 ноября 2022 г (в печати).
 6. Белая,А. І. Уладзімір Караткевіч і гістарычная свядомасць беларусаў / А.І. Белая // Cлавянский мир: духовные традиции и словесность : сборник материалов международной научной конференции / М-во науки и высш. обр. РФ [и др.]. Вып. 12 / гл. ред. С. С. Худяков, отв. ред. Т. А. Дьякова. — Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2022. — 69-78.
 7. Белая, А. І. Мастацкая персаналогія прозы Якуба Коласа: філасофска-аксіялагічны аспект / А. І. Белая // Мова – літаратура – культура: матэрыялы Х Міжнар. навук. канф., прысвеч. 140-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 29–30 вер. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2022. – С. 14–17.
 8. Косціна, Ж.В. Актуальнасць аналізу эстэтычна ідэалагічных мастацкіх твораў у сучасным беларускім літаратуразнаўстве //XIII Танкаўскія чытанні,:зб. матэрыялаў Міжн. навук. канф., прысвечанай Году гістарычнай памяці і 110-годдзю Максіма Танка. – Мінск, 2022 (в печати).
 9. Косціна, Ж.В. Фарміраванне эстэтычных прынцыпаў у літаратурнай крытыцы Беларусі ХІХ стагоддзя / Ж.В. Косціна // Наука — практике : материалы III Межд. научно-практ. (Барановичи, 19 мая 2022 г.): в 3 ч. / В.В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2022. — Ч. 1. — С. 197—198.
 10. Косціна, Ж.В. Казкавыя матывы ў літаратуры Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя / Казка ў еўрапейскай прасторы 2: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы ІI Міжнар. форум даследчыкаў белар. казкі (Мінск, 27–29 мая 2021 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Центр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; уклад. Ю. В. Пацюпа ; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) — Мінск : Бел. навука, 2022. — С. 92 — 98 .
 11. Ермалович, Н. В. Формирование читательской самостоятельности младших школьников: методический аспект / Славянский мир: духовные традиции и словесность :сб. материалов XIII Международной науч. конференции, Тамбов, 24—25 мая 2022 г. / ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. — Тамбов, 2022 (в печати).
 12. Чуносова, И.С. Функциональная роль метатекстовых конструкций в научном дискурсе / И.С. Чуносова // Славянский мир: духовные традиции и словесность : сб. материалов XIII Международной науч. конференции, Тамбов, 24—25 мая 2022 г. / ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. — Тамбов, 2022
  (в печати).
 13. Шавель, В.М. Сістэма стылістычных памет у беларускіх лексікаграфічных выданнях XIX-першай паловы XX стагоддзя/ В.М. Шавель // Наука — практике : материалы III Межд. научно-практ. (Барановичи, 19 мая 2022 г.): в 3 ч. / В.В. Климук (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи: БарГУ, 2022. — Ч. 1. — С. 215—217.
 14. Шлег, А. В. Использование информационных технологий в процессе изучения учебного предмета «Белорусская литература» // А. В. Шлег / Белгород: Актуальные исследования. — 2022. — №8 (87). — С. 46—49.