Спіс публікацый за 2018 год

Манаграфіі:

1. Белая, А.І.Беларуская проза першай трэці ХХ ст. : станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў : манаграфія / А. І. Белая ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіцкі дзярж. ун-т. — Баранавічы : БарДУ, 2018. — 352 с.

 

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі і комплексы:

 

1. Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія»: тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») для студэнтаў спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : БарДУ, 2018.

2. Русский язык как иностранный. Морфология: знаменательные части речи: учеб.-метод. комплекс / Т. И. Нестерович, О. Н. Майсюк; М-во образования Респ. Беларусь, Барановичи, гос. ун-т. — Барановичи : БарГУ, 2018. — 95 с.

3. Нестерович Т. И. Русский язык как иностранный. Комплексный анализ текста: практикум / Т. И. Нестерович, О. Н. Майсюк; М-во образования Респ. Беларусь, Барановичи, гос. ун-т. — Барановичи : БарГУ, 2018. — 44 с.

 

Навуковыя артыкулы ў часопісах, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь

1. Белая А.І. Мастацкая антрапалогія ў беларускай прозе трэці XX стагоддзя: вобразы і паняцці / А.І. Белая // Весці Нацыяльнальнай Акадэміі навук Беларусі. — № 2. — 2018. —С. 221—227.

2. Чуносова, И. С. Дидактические основания развития дискурсивных умений в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / И. С. Чуносова // Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. — Вып. 18 — 2018 (в печати).

3. Шарец, Ю. В. Фазавая парадыгма беларускага дзеяслова / Ю. В. Шарец // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. — Мозырь, 2018, № 1. — с. 155—159.

 

Матэрыялы канферэнцый і артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў:

 

1. Белая, А.І. «Гіпатэтычныя імператывы» ў сістэме катэгорый мастацкай канцэпцыі асобы (на Белая Е.И. Профессия персонажа в белорусской прозе первой трети ХХ века: социальная значимость и эстетико-философская ценность Е.И. Белая // Stephanos: Рецензируемый мультиязычный научный журнал. Электронный проект филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. — Москва, Россия. — № 2. — 2018. — С.192 — 199.

2. Белая А.І. Традыцыйная індыйская паэтыка як гіпатэтычны прэцэндэнт мастацкага псіхалагізму ў рамане Міхася Зарэцкага «Вязьмо» / А.І. Белая // Bialorutenistyka Bialostocka. — № 9. — 2018. — С.26—34.

3. Белая, А.І. Эстэтыка-філасофскія дамінанты класічнага тыпу доктара і іх трансфармацыі ў славянскіх літаратурах ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : ХVІ Міжнародны з’езд славістаў (Бялград, 19-27 жніўня 2018 г.) : дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. — Мінск : Беларус. навука, 2018. — С. 266—277.

4. Голуб И. А, Прокофьева Л. В.Учебный текст биографического характера на занятиях РКИ / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева // Альфа-2018 : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : И. Н. Кавинкина (отв. ред.). — Гродно :ГрГУ, 2018. — С. 1298—1302.

5. Ермалович Н.В. Трансформация учебного и научного текста как форма организации самостоятельной работы студентов / Учебная книга в системе филологического образования: сборник статей. — Витебск, 2018. — С. 59—62.

6. Фенчук О.Н. И.А. Бунин и В.П. Катаев – от реализма к постмодернизму / О.Н. Фенчук // Метафизика И.А. Бунина: Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж: НАУКА‐ЮНИПРЕСС, 2018. – Вып. 4. – С. 121-128.

7. Фенчук, О.Н. ОнимМещерский в произведениях русских писателей / О.Н. Фенчук // Междунар. науч. конф. «Славянский мир: духовные традиции и словесность». —Вып. 9. — Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2018. — в печати.

8. Белая, А. І. Меланхолія як індэкс літаратурнага персанажа / А.І. Белая //  Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага) : матэр. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22-23 сак. 2018 г.) / Цэнтрдаслед. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навукБеларусі, Ін-т літаратуразнаўстваімя Я. Купалы ; уклад. А. А. Манкевіч ;навук. рэд. С.С.Лаўшук. - Мінск :Беларус. навука, 2018. — С. 54—58.

9. Белая, А. І. Эстэтыка-філасофскія дамінанты класічнага тыпу доктара і іх трансфармацыі ў славянскіх літаратурах ХХ стагоддзя / А. І. Белая // Тезе и резимеи. 2, Књижевност, култура, фолклор питања славистике / [ХVІ Међународни конгресс слависта, Београд 20-27. VІІІ 2018) ; приред. Т. Ракић, А. К.Петровић]. — Београд : Међународни комитет слависта : Савез славистичких друштава Србиjе, 2018 (Београд : Чигоjа штампа). — С. 24—25.

10. Гацко, А.М. Арганiзацыя самастойнай работы як умова фармiравання прафесiйнай кампетэнцыi студэнта // Коммуникативное пространство и информационное поле в языке и речевой деятельности : сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 12 апреля 2018 г. — Брест : БрГУ, 2018. — С.18—21.

11. Гоцко А.Н. Стимулирование речевой активности студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному / А.Н. Гоцко // ІI Международная научно-практическая интернет-конференция молодых исследователей «Альфа-2018» : Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 21–24 марта 2018. — с. 617 – 620.

12. Гоцко А.Н. Роля практычныхзаняткаў па беларускаймове ў фарміраванніпрафесійнайнакіраванасцібудучаганастаўніка / Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности: материалы II Международной научно-практической конференции в дистанционном формате, 18 октября 2018, г. Барановичи, Респ. Беларусь.— Барановичи : РИО БарГУ, 2018. — С. 28—29.

13. Голуб И. А., Прокофьева Л. В. Текст культурологического содержания в обучении русскому языку как иностранному / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева // Восток – Запад: теоретические и прикладные аспекты преподавания европейских и восточных языков : мат-лы Международной науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4—5 апреля 2018 г.). — Новосибирск: Изд-во СТУПСа, 2018. —C. 239.

14. Голуб И. А, Прокофьева Л. В. Внеаудиторная работа как мотивирующий актор при изучении РКИ / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева // Новые технологии в преподавании РКИ: теоретические и практические аспекты : мат-лыIVРесп. науч.-практ. семинара. — Минск : БГУ, 19 октября 2018. (Принята к печати).

15. Голуб И. А, Прокофьева Л. В. Формирование межкультурной компетентности средствами культурной деятельности / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева // Формирование межкультурной компетентности в учреждениях высшего образования при обучении языкам : мат-лыХVРесп. науч.-практ. семинара. — Гродно :ГрГМУ, 22 ноября 2018. (Принята к печати)

16. Ермалович, Н.В. Продуцирование текстов различных типов в контексте коммуникативно-речеведческой подготовки будущих учителей // Коммуникативное пространство и информационное поле в языке и речевой деятельности : сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 12 апреля 2018 г. — Брест : БрГУ, 2018.— С.26–29.

17. Ермалович, Н.В. Интерактивная лекция в УВО как средство диалогизации процесса обучения будущих учителей / Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности : материалы IIМеждунар. науч.-практич. конф. в дистанц. формате, 18 октября 2018, г. Барановичи, Респ. Беларусь. — Барановичи : РИО БарГУ, 2018. — С. 41—44.

18. Ермалович, Н.В. Особенности изучения состава слова и элементов словообразования в начальной школе: проблемы и пути решения / Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и воспитания, Брест, 2 ноября 2018 г. — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2018 (в печати).

19. Косціна, Ж. В. Матыў «творца і каханая» ў паэме Якуба Коласа «Сымон-музыка» / Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры ХХ —пачатку ХХІ стагоддзя : зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з нараджэння Янкі Брыля і 95-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка, Брэст, 26 кастр. 2017 г. —Брэст : БрДУ, 2018. — С. 104 —107.

20. Косціна, Ж. В. Літаратурныя ўзаемадзеянні Кітая і Беларусі / Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : материалы научно-практического круглого стола по изучению китайского языка и культуры, Барановичи, 22 сакавіка 2018 г. — БарГУ, 2018. — С. 12 —14.

21. Косціна, Ж. В. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя ў тэарэтыка-крытычных матэрыялах Максіма Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага : матэрыялы ХХVI Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 19 красав. 2018 г. — Мінск : РІВШ, 2018. — С. 93 — 97.

22. Пучынская, Т.М. Жанр міліцэйскага дэтэктыва ў творах сучасных пісьменнікаў / Т.М. Пучынская // Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры XX — пачатку XXI стагоддзя: зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Брыля і 95-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка, Брэст, 26 кастр. 2017 г. / Брэсц. Дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал.: З.П. Мельнікава [і інш.] ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст : БрДУ, 2018. — С. 149—152.

23. Пучынская, Т.М. Міжпрадметныя сувязі пры вывучэнні творчасці Аркадзя Куляшова ў школе / Т.М. Пучынская // Куляшоўскіячытанні : матэрыялыМіжнароднайнавукова-практычнайканферэнцыі, Магілёў, 19 красавіка 2018 г. / падрэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. —С. 66—68.

24. Пучынская, Т.М. Арганізацыянавукова-даследчайпрацывучняўпрывывучэннітворчасці І. Шамякіна / Т.М. Пучынская // МіжнародныяШамякінскіячытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 29 верас. 2017 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. — Мазыр: МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2017. — С. 216–219.

25. Фенчук, О.Н. Современные научные мероприятия: практический опыт сотрудничества / О.Н. Фенчук // Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных ВУЗов: сб. материалов VI Междунар. науч. конф. (12—13 апреля 2018 г., наукоград Королёв Московской области).— М.: Научный консультант, 2018. — С. 524—527.

26. Фенчук, О.Н. Постмодернизм как доминанта «нового историзма» / О.Н. Фенчук // Литературная классика ХХ в.: актуальные подходы: монография: посвящается 100-летию со дня рождения А. М. Абрамова / под ред. Т. А. Никоновой. — Воронеж: ВГУ, 2018. — С. 259—263.

27. Фенчук, О.Н. За что Бунин не любил Достоевского / О. Н. Фенчук // И. А. Бунин: от века ХХ к веку ХХI материалы юбилейной всероссийской (с междунар. участием) науч. конф. — Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2018. — С. 262—267.

28. Чуносова, И. С. Критерии и уровни сформированности мотивационно отриентированной выразительности педагогической речи/ И. С. Чуносова // Коммуникативное пространство и информационное поле в языке и речевой деятельности : сб. материалов Республиканской науч.-практ. конф., Брест, 12 апреля 2018 г. /. Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2018.— С. 185—188.

29. Шавель, В.М. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай мовы праз выкарыстанне нагляднасці /В.М. Шавель // Современное начальное образование: актуальные проблемы обучения и воспитания : сб. материалов регион. нау.-метод. семинара, Брест, 1 ноября 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2018. — С. 165—168.

30. Шарец, Ю. В. Фазавы аналітызм у беларускай мове / Ю. В. Шарец // II Международная научно-практическая конференция «Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования» 1–2 марта 2018 г. — Минск, БГУ. — с. 97 – 102.

31. Шарец, Ю. В. Изучение глагольных сочетаний с фазовыми значениями в иностранной аудитории / Ю. В. Шарец // ІI Международная научно-практическая интернет-конференция молодых исследователей «Альфа-2018»: Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 21-24 марта 2018. — с. 857 – 860.

32. Шарец, Ю. В. Деривационные средства представления категории фазовости в разноструктурных языках / Ю. В. Шарец // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : материалы IV Международной научно-практической конференции. — Минск, 25–26 октября 2018 г. — с. 153—156.

33. Шарец, Ю. В. Когнитивный диссонанс в процессе обучения РКИ / Ю. В. Шарец //Новые технологии в преподавании РКИ: теоретические и практические аспекты : мат-лы IV Респ. науч.-практ. семинара. — Минск : БГУ, 19 октября 2018 (в печати).

34. Нестерович Т. И. Проблема поликультурного образования на занятиях по РКИ / Т.И. Нестерович, Б. Союнов // Содружество наук. Барановичи-2018: материалы ХIVМеждунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 17 мая 2018 г. — Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 ч. — Барановичи: РИО БарГУ, 2018 (в печати).

35. Нестерович Т. И., Назаров А.  Комплексный анализ текста как средство формирования способности к межкультурной коммуникации / Т.И. Нестерович, А. Назаров // Актуальные проблемы филологических и педагогических наук. Барановичи-2018: материалы ХIVМеждунар. науч.-практич. конф. молодых ис-ей, 22 ноября 2018, г. — Барановичи, Респ. Беларусь. — Барановичи: РИО БарГУ, 2018 (в печати).