Спіс публікацый за 2017 год

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі і комплексы:

 1. Алена Іванаўна Белая: бібліяграфічны паказальнік / склад.: В. Гарбунова, Т. В. Громава, Т. М. Пучынская ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж. ун-т, б-ка. — Баранавічы. — БарДУ, 2017. — 70 с.
 2. Голуб, И. А. Русский язык как иностранный (продвинутый уровень). Практикум: учебное пособие с грифом МО РБ / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева, Д. С. Томчик. — Минск : РИВШ, 2017. — 208 с.
 3. Нестерович, Т. И. Морфология. Знаменательные части речи / Т. И. Нестерович / учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык как иностранный» (у друку).
 4. Русский язык: синтаксис простого предложения: электронный учебно-методический комплекс для студентов пед. специальностей / Н. В. Ермалович. — Барановичи, 2017.
 5. Томчик, Д. С. Введение в языкознание: учебно-методический комплекс / Д. С. Томчик, И. С. Чуносова (у друку).

 

Навуковыя артыкулы у часопісах, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь:

 1. Белая, А.І. «Гіпатэтычныя імператывы» ў сістэме катэгорый мастацкай канцэпцыі асобы (на матэрыяле беларускай прозы 1-й трэці XX ст.) / А.І. Белая // Роднае слова. —№ 1. — 2017. — С.17 — 21.
 2. Белая, А.І. «Марсіянскі» мытаў у рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» і яго мастацкія прэцэдэнты / А.І. Белая// Вестник МГЛУ. — Серия 1 Филология. — № 4. — 2017. — С.66 — 73.
 3. Белая, А.І. Адметнасць мастацкай прасторы і характараў у раманах Г. Марчука / А.І. Белая // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя П.І. Шамякіна. — № 2. — 2017. — С. 122—127.
 4. Белая, А.І. Мастацкая крыптаграфія як сукупнасць сігналаў эстэтычнай інфармацыі ў прозе 1920—1930 гадоў / А.І. Белая // Вестник БарГУ. — Вып.5. — 2017. — С. 90 — 96.
 5. Белая, А.І. Сістэма каштоўнасцей беларусаў: мастацкая адметнасць нацыянальнага партрэта / А.І. Белая // Народная асвета. — № 11. — 2017. — С. 80—83.
 6. Белая, А.І. Тып паляўнічага ў культурнай парадыгме памежжа эпох / А.І. Белая // Весці БДПУ. — Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — № 3. — 2017. — С.105 — 108.
 7. Чуносава, І. С. Характарыстыка мадэлі развіцця выразнасці педагагічнага маўлення / І. С. Чуносава // Педагогическая наука и образование. — 2017. — № 1. — С. 67—72.
 8. Чуносова, И. С. Программа обучения мотивационно ориентированной выразительности педагогической речи: оценочно-результативный блок / И. С. Чуносова // Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Вып. 14 / редкал. : А. П. Манастырны (гал. рэд.) [і інш.] ; ДУА «Акад. паслядыплом. адукацыі». — Мінск : АПА, 2017. (у друку)
 9. Шавель, В.М. Выказнік і спосабы яго выражэння / В. М. Шавель, М. В. Швед //Беларуская мова і літаратура. — 2017. — № 7. — С. 24—28.

 

Матэрыялы канферэнцый і артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў:

 1. Белая, А. І. Мастацкая функцыя «марсіянскага» матыву ў рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» / А. І. Белая // Матэрыялы ХХV Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 22 чэрвеня 2017 г. / Дзярж. музей гісторыі белар. літ., Рэсп. фонд братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследав. беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Рэд. кал. : Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 43-48.
 2. Белая, А. І. Па слядах прыхаванай ісціны / А. І. Белая. – ЛіМ. – 10 сакавіка 2017. – С. 5.
 3. Белая, А.І. Ты пройдзеш, а гэта застанецца… / А.І. Белая. — ЛіМ. — 17 лютага 2017г. — С. 7.
 4. Белая, А.І. Тыпы Краўца, Доктара і Летапісца: сістэмныя сувязі і адносіны пераемнасці (на матэрыяле прозы 1-й трэці XX стагоддзя) / А.І. Белая // Аксиологический диапазон художестенной литературы : сборник научных статей /сост.: В.Ю. Боровко и [др.]; под науч. Ред. В.Ю. Боровко, О.В. Лапатинской. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — С. 78— 80.
 5. Голуб, И. А. Тексты биографического характера в практикуме по развитию речи / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Образование — лингвистика—коммуникация: современные тенденции и перспективы развития» : Сборник статей : Часть I (Новомосковск, 17 ноября 2017г.) / ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университетом. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). — Новомосковск, 2017. — С. 24—30.
 6. Гоцко, А. Н. Социальные и психолого-педагогические предпосылки речевой подготовки учителя-филолога / А. Н. Гоцко // Филология, культура образования: II Международная научная конференция «ФИЛКО»; Воронежский государственный университет, 10-12 мая 2017 г. (у друку).
 7. Гоцко, А. Н. Формирование языковой личности в процессе университетского обучения — «Образование — лингвистика — коммуникация : современные тенденции и перспективы развития» : III Всероссийская научно-практическая конференция; Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, 17 ноября 2017 г. (у друку).
 8. Гоцко, А. Н. Формирование языковой подготовки иностранных студентов / А. Н. Гоцко // Содружество наук. Барановичи—2017 [Текст] : материалы XIII междунар. науч.-практ. конф., 18—19 мая 2017 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / В 3 ч. — Ч. 1. / редкол. : В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2017. — 228 с. — С. 202—203.
 9. Ермалович, Н.В.Формирование коммуникативно-речевой культуры будущих педагогов средствами изучения практической стилистики // Беларуская афарыстыка як нацыянальна-моуны набытак : зборнiк матэрыялаў рэгiянальнай завочнай навукова-практычнай канферэнцыi, Брэст, 3 сакавіка 2017 г. — Брэст : БрДУ iмя А. С. Пушкiна, 2017. — С. 32—35.
 10. Ермалович, Н.В. Интегрированные занятия как активный метод формирования профессиональной компетентности будущих филологов / Н. В. Ермалович // Специалист ХХI века: материалы VI Междунар. науч.-практич. конф.: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность, 19 октября 2017, г. Барановичи, Респ. Беларусь. — Барановичи: РИО БарГУ, 2017 (принята к печати).
 11. Косціна Ж.В. Усходнія матывы і нацыянальная адметнасць у паэме Якуба Коласа «Сымон-музыка» /Ж. В. Косціна // Специалист ХХI века: материалы VI Междунар. науч.-практич. конф.: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность, 19 октября 2017, г. Барановичи, Респ. Беларусь. — Барановичи: РИО БарГУ, 2017 (принята к печати).
 12. Майсюк, О. Н. Использование компьютерных технологий в процессе обучения русскому языку как иностранному / О. Н. Майсюк // Содружество наук. Барановичи—2017 [Текст] : материалы XIII междунар. науч.-практ. конф., 18—19 мая 2017 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / В 3 ч. — Ч. 1. / редкол. : В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2017. — 228 с. — С. 214—215.
 13. Нестерович, Т. И. Проблема развития речи студентов-иностранцев на занятиях по РКИ (лексический уровень) / Т. И. Нестерович, Х. Иламанова // Содружество наук. Барановичи—2017 [Текст] : материалы XIII междунар. науч.-практ. конф., 18—19 мая 2017 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / В 3 ч. — Ч. 1. / редкол. : В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Прадун (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2017. — 228 с. — С. 205—206.
 14. Нестерович, Т. И. Проблема развития устной речи студентов-иностранцев (лексико-семантический уровень) / Т. И. Нестерович // Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития языкового образования в современном мире-2017» 20-21 декабря 2017 г., г. Минск, Респ. Беларусь / Министерство образования РБ, Минский государственный лингвистический университет (у друку).
 15. Прокофьева, Л. В. Тексты биографического характера в практикуме по развитию речи / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Образование — лингвистика—коммуникация: современные тенденции и перспективы развития» : Сборник статей : Часть I (Новомосковск, 17 ноября 2017г.) / ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университетом. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). — Новомосковск, 2017. — С. 24—30.
 16. Пучынская, Т. М. Канцэпт Радзiма ў афарыстычных выслоўях сучасных пiсьменнiкаў / Т. М. Пучынская // Беларуская афарыстыка як нацыянальна-моўны набытак : матэрыялы завоч. рэгiян. навук.-практ. канф., Брэст, 3 сак. 2017 г. — Брэст : БрДУ, 2017. — С. 88—91.
 17. Пучынская, Т.М. Метадычны аспект працы з канцэптам ДОМ пры вывучэнні студэнтамі беларускай літаратуры / Т.М. Пучынская // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 20-21 красавіка 2017 г. / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А.А. КУляшова, 2017. — С. 176— 178.
 18. Пучынская, Т.М. Развіццё чытацкага інтарэсу студэнтаў-філолагаў на аснове жанравага падыходу / Т.М. Пучынская // Специалист ХХI века: материалы VI Междунар. науч.-практич. конф.: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность, 19 октября 2017, г. Барановичи, Респ. Беларусь. — Барановичи: РИО БарГУ, 2017 (принята к печати).
 19. Пучынская, Т.М. Унутрыпрадметныя сувязі ў працэсе арганізацыі праектнай дзейнасці на ўроках літаратуры / Т.М. Пучынская // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей /сост.: В. Ю. Боровко и [др.]; под науч. ред. В. Ю. Боровко, О.В. Лапатинской. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — С. 373— 376.
 20. Пучынская, Т.М. Арганізацыя навукова-даследчай працы вучняў пры вывучэнні творчасці І. Шамякіна / Т.М. Пучынская // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 29 верас. 2017 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр: МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2017. – С. 216-219.
 21. Фенчук, О.Н. Импрессионизм как недостаток фольклорной стилизации в цикле стихотворений «Жар-птица. Свирель славянина» К. Д. Бальмонта [Статья РИНЦ] / О. Н. Фенчук // Славянский мир: духовные традиции и словесность : сборник материалов Международной научной конференции / М-во обр. и науки РФ [и др.]. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2017. – С. 126-132.
 22. Чуносава, І. С. Выкарыстанне камунікатыўных кейсаў для ацэнкі матывавана арыентаванай выразнасці педагагічнага маўлення / І. С. Чуносава // Конференция педагогических работников учреждений дополнительного образования взрослых «Современные тенденции оценки качества дополнительного педагогического образования» (30 ноября—01 декабря 2017 года, ГУО АПО, г. Минск) (у друку).
 23. Чуносова, И. С. Учебная мотивация как психолого-педагогическая роблема / И. С. Чуносова // Вторая международная научная конференция «ФИЛКО» : Филология, Культура, Образование : сборник статей (10—12 мая 2017 года, г. Воронеж) (у друку).
 24. Шавель, В. М. Лексiка з адмоўнай эмацыянальна-экспрэсўнай афарбоiўкай у слоўнiках беларускай мовы / В. М. Шавель // Беларуская афарыстыка як нацыянальна-моўны набытак : матэрыялы завоч. рэгiян. навук.-практ. канф., Брэст, 3 сак. 2017 г.— Брэст : БрДУ, 2017. — С. 107—111.
 25. Шавель, В.М. Фарміраванне навыкаў выразнага чытання ў вучняў пачатковых класаў / В. М. Шавель // Инновационные процессы в современном начальном образовании: опыт и перспективы : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 2 ноября 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2017. — С. 127—131.