Спіс публікацый за 2016 год

Навуковыя артыкулы у часопісах, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь:

 1. Белая, А.І. «Цемната Геракліта»: раман “Язэп Крушынскі” як аб’ект аналітычных інтэрпрэтацый / А.І. Белая // Полымя. —№ 6. — 2016. — С.135 — 140.
 2. Белая, А.І. «Гіпатэтычныя імператывы» ў сістэме катэгорый мастацкай канцэпцыі асобы (на матэрыяле беларускай прозы 1-й трэці XX ст.) / А.І. Белая // Роднае слова. —№ 1. — 2017. — С.17 — 21.
 3. Белая, А.І. «Гіпатэтычныя імператывы» ў сістэме катэгорый мастацкай канцэпцыі асобы (на матэрыяле беларускай прозы 1-й трэці XX ст.) / А. І. Белая // Роднае слова. —№ 1. — 2017. — С.17 — 21.
 4. Белая, А.І. Мастацкая крыптаграфія як сукупнасць сігналаў эстэтычнай інфармацыі ў прозе 1920—1930 гадоў / А. І. Белая // Вестник БарГУ. — Вып.5. — 2017. — С. 90 — 96.

Матэрыялы канферэнцый і артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў:

 1. Белая Е.И. Императив в системе категорий художественной концепции личности «эпохи рубежа» / Е.И. Белая // Stephanos : Рецензируемый мультиязычный научный журнал. Электронный проект филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. — Москва, Россия. —№ 5. — 2016. — С.140 — 146.
 2. Белая, А.І. Прытоены смех (да 130-годдзя з дня нараджэння Змітрака Бядулі) / А.І. Белая // ЛіМ.— 16 красавіка. — 2016. —С. 7.
 3. Белая, А.І. «Цемната Геракліта»: раман «Язэп Крушынскі» як аб'ект аналітычных інтэрпрэтацый. / А.І.Белая // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск. 3-4 сакавіка 2016г.); Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац . акадэміі навук Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2016. — С.78—81.
 4. Белая, А.І. Тыпы Краўца, Доктара і Летапісца: сістэмныя сувязі і адносіны пераемнасці (на матэрыяле прозы 1-й трэці XX стагоддзя) / А. І. Белая // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей /сост.: В.Ю. Боровко и [др.]; под науч. ред. В.Ю. Боровко, О. В. Лапатинской. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. — С. 78— 80.
 5. Пучынская, Т.М. Тыпалагічныя сувязі пры вывучэнні творчасці Я. Коласа і І. Буніна ў школе / Т.М. Пучынская // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канфер., 25 лютага 2016 г. БрДУ імя А.С. Пушкіна / пад рэд. У.А. Сенькаўца.  — Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2016.  — С. 123—125.
 6. Пучынская, Т.М. Партфоліа будучага настаўніка літаратуры як метад кантролю якасці прафесійнай адукацыі / Т.М. Пучынская // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі, лінгвакультуралогіі : да 75-годдзя з Дня нар. праф. П. М. Абабуркі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канфер., 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В.М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2016. — С. 168— 171.
 7. Пучынская, Т.М. Дзелавая гульня як актыўны метад навучання будучых настаўнікаў літаратуры / Т.М. Пучынская // Специалист ХХI века: материалы V Междунар. науч.-практич. конф., 22 октября 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С. 95-97.
 8. Пучынская, Т.М. Унутрыпрадметныя сувязі ў працэсе арганізацыі праектнай дзейнасці на ўроках літаратуры / Т.М. Пучынская // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей /сост.: В. Ю. Боровко и [др.]; под науч. ред. В. Ю. Боровко, О.В. Лапатинской. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — С. 373— 376.
 9. Фенчук О.Н. Типология персонажей в романах Ф.М. Достоевского «Идиот» и «Село Степанчиково и его обитатели» / О.Н. Фенчук // Международная научная конференция «Славянский мир: духовные традиции и словесность». – Вып. 7. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – С. 56-61.
 10. Ермалович Н.В. Функционально-коммуникативный подход к изучению пунктуации русского языка / Н. В. Ермалович // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : традиции и модернизация современного высшего образования : материалы респ. науч.-метод. конф., Гомель, 10—11 марта 2016, г. Гомель, Респ. Беларусь: в 4 ч. /Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. — Гомель : ГГУ, 2016 — Ч. 2. — С. 321—324.
 11. Ермалович, Н.В. Организация управляемой самостоятельной работы студентов в процессе изучения синтаксиса сложного предложения / Специалист ХХI века: материалы V Междунар. науч.-практич. конф., посвящ., 22 октября 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.). — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С.90–92.
 12. Урбанович Л.В. Выкарыстанне інфармацыйна-камп’ютарных тэхналогій на занятках па беларускай літаратуры / Л. В. Урбановіч // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : традиции и модернизация современного высшего образования : материалы респ. науч.-метод. конф., Гомель, 10—11 марта 2016, г. Гомель, Респ. Беларусь: в 4 ч. /Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. — Гомель : ГГУ, 2016 — Ч. 2. — С. 321—324.
 13. Шавель, В. М. Развіццё звязнага маўлення дашкольнікаў праз выкарыстанне метадаў і прыёмаў інавацыйных тэхналогій / В. М. Шавель // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы: сборник материалов VII Междунар. науч.-практич. семинара, 24— 25 марта 2016, г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.), Н. Г. Дубешко (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи: РИО БарГУ, 2016. — С. 86—88.
 14. Шавель, В. М. Уплыў псіхалагічных фактараў на фарміраванне арфаграфічнай пільнасці / В.М. Шавель, М.В. Швед // Урок языка и литературного чтения в начальной школе: эффективная организация образовательного процесса : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 12 нояб. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2016 — С. 131—135.
 15. Шавель, В. М. Фарміраванне ўменняў перапрацоўваць навуковы тэкст / В.М. Шавель, М.В. Швед // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : традиции и модернизация современного высшего образования : материалы респ. науч.-метод. конф., Гомель, 10—11 марта 2016, г. Гомель, Респ. Беларусь: в 4 ч. /Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; редкол.: И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. — Гомель : ГГУ, 2016 — Ч. 3. — С. 307—310.
 16. Шавель, В.М. Сістэма стылістычных памет у фразеалагічных слоўніках беларускай мовы /В.М. Шавель// Психолингвистика: история, современность, тенденции развития: сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф., Брест, 24 марта 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; науч. ред. А. Е. Левонюк. — Брест : БрГУ, 2016. — С. 123-127.
 17. Шавель, В.М. Фарміраванне навыкаў выразнага чытання ў вучняў пачатковых класаў / В. М. Шавель // Инновационные процессы в современном начальном образовании: опыт и перспективы : сб. материалов регион. науч.-метод. семинара, Брест, 2 ноября 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; науч. ред. Г. М. Концевая. — Брест : БрГУ, 2017. — С. 127—131.