п/п

Тэма навуковага даследавання

Адказныя за выкананне

1

Мастацкая канцэпцыя асобы і тыпалогія характараў у беларускай прозе 1-й трэці XX ст.

Белая А.І., прафесар кафедры, доктар філалагічных навук, дацэнт

2

Камунікацыйныя стратэгіі ў працэсе ўніверсітэцкага педагагічнага ўзаемадзеяння

Гацко А.М., старшы выкладчык

3

Практические пособия для студентов-иностранцев нефилологических специальностей «Русский язык как иностранный: истории и рассказы о великих и знаменитых людях»

Голуб І.А., старшы выкладчык

4

Формирование коммуникативных компетенций студентов средствами курса “Русский язык”

Ермаловіч Н.У., старшы выкладчык

5

Усходняя літаратурная традыцыя ў беларускай літаратуры ХІХ-пач. ХХ ст.

Косціна Ж.В., старшы выкладчык

6

Организация самостоятельной работы студентов из числа иностранных граждан на занятиях по русскому языку как иностранному

Пракоф’ева Л.В., старшы выкладчык

7

Вывучэнне твораў сучаснай беларускай прозы ў нацыянальным і міжкультурным кантэксце

Пучынская Т.М.,  загадчык кафедры, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

8

Лексіка-семантычныя і прагматыка-стылістычныя асаблівасці перадачы рускіх навукова-тэхнічных тэрмінаў на беларускую мову

Томчык Д.С., старшы выкладчык

9

Коммуникативная реализация средств выразительности педагогической речи как фактор повышения мотивирующей направленности обучения

Чуносава І.С., дацэнт кафедры, кандыдат педагагічных навук

10

Стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі сучаснай беларускай літаратурнай мовы

Шавель В.М., старшы выкладчык

11

Деривационная категория фазовости в русском и белорусском языках

Шарэц Ю.В., старшы выкладчык