Кантакты

Адрас: г. Баранавічы, вул. Паркавая, 62, аўд. 404/1

Заг. кафедры: Пучынская Таццяна Міхайлаўна

Cлужб. тэл.: (8163) 68 01 59 (заг. кафедры)

E-mail: kaf.philogy@barsu.by

Рэжым работы: 8.30–17.30, абед 13.00–14.00

Чуносава Ірына Станіславаўна

ЧУНОСАВА ІРЫНА СТАНІСЛАВАЎНА

старшы выкладчык кафедры філалогіі, магістр педагагічных навук

 

Адукацыя

Скончыла ў 2002 годзе Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці "Беларуская мова і літаратура".

У 2011–2013 гг. навучалася ў магістратуры БарДУ па спецыяльнасці 1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі. Тэма магістарскай дысертацыі: "Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі будучых педагогаў да працы ва ўмовах адукацыйнай інтэграцыі".

У 2013–2016 гг. навучалася ў аспірантуры ДУА "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі" па спецыяльнасці 13.00.01 – агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі. Тэма дысертацыйнага даследавання: "Камунікатыўная рэалізацыя сродкаў выразнасці педагагічнага маўлення як фактар узмацнення матывуючай накіраванасці навучання".

Вопыт работы

Ва ўніверсітэце працуе з 1 верасня 2010 года.

Вучэбная дзейнасць

Выкладаемыя дысцыпліны: Беларуская мова, Беларускае мовазнаўства, Выразнасць педагагічнага маўлення, Гісторыя беларускай мовы, Уводзіны ў мовазнаўства.

Падрыхтаваныя вучэбна-метадычныя матэрыялы:

Чуносова, И. С. Выразительность педагогической речи : учеб. прогр. учреждения высшего образования по учебн. дисципл. для специальности     1-02 03 07 Иностранный язык (английский). Дополнительная специальность / И. С. Чуносова. — Барановичи : РИО БарГУ, 2015.

Выразительность педагогической речи : учеб. прогр. учреждения высшего образования по учебн. дисципл. для специальности 1-02 03 01 Белорусский язык и литература/ И. С. Чуносова. — Барановичи : РИО БарГУ, 2015.

Выразительность педагогической речи : учеб. прогр. учреждения высшего образования по учебн. дисципл. для специальности 1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) / И. С. Чуносова. — Барановичи : РИО БарГУ, 2016.

Чуносова, И. С.  Выразительность педагогической речи  : ЭУМК / И.С. Чуносова. —  Барановичи : РИО БарГУ, 2016.

Чуносова, И. С. Введение в языкознание : ЭУМК / Д. С. Томчик, И.С. Чуносова. —  Барановичи : РИО БарГУ, 2018.

Чуносава, І. С. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вуч.-метад. комплекс для студэнтаў устаноў выш. адукацыі выш. адукацыі / І.А. Голуб і [інш.] ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж ун-т. — Баранавічы : БарДУ, 2020. — 220 с.

Навуковая дзейнасць

 

Сфера навуковых інтарэсаў:

фарміраванне прафесійна арыентаванага маўлення будучых педагогаў;

формы і прыёмы рэалізацыі кагнітыўна-камунікатыўнага падыхода ў навучанні.

 

Артыкулы ў часопісах, рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь:

1. Чуносова, И. С. Особенности вербальной выразительности педагогической речи / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2015.– Вып. 13. – С. 267–280.

2. Чуносова, И. С. Дидактические функции средств выразительности в монологической речи учителя / И. С. Чуносова // Вестн. БарГУ. Сер. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки (литературоведение). – 2016. – № 4. – С. 45–51.

3.  Чуносова, И. С. Выразительность педагогической речи как фактор усиления мотивации изучения дисциплин гуманитарного цикла / И. С. Чуносова // Зб. навук. прац / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 503–521.

4. Чуносова, И. С. Педагогическое общение как особый вид дискурса / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 491–502.

5. Чуносова, И. С. Программа обучения мотивационно ориентированной выразительности педагогической речи: оценочно-результативный блок / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 416–426.

6.  Чуносава, І. С. Характарыстыка мадэлі развіцця выразнасці педагагічнага маўлення / І. С. Чуносава // Педагогическая наука и образование. – 2017. – № 1. – С. 67–72.

7. Чуносова, И. С. Дидактические основания формирования дискурсивных умений в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / И. С. Чуносова // Зб. навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2018. – Вып. 16. – С. 354–361.

8. Чуносова, И. С. Педагогическая диагностика дискурсивной компетенции в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / Г. И. Николаенко, И. С. Чуносова // Весн. адукацыі. – 2020. – № 3. – С. 5–11.

Артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў

1. Чуносова, И. С. Основные типы упражнений для формирования выразительности педагогической речи / И. С. Чуносова // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. VII Междунар. конф., Брест, 26–27 ноября 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Л. А. Годуйко [и др.] ; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест, 2016. – Ч. 2. – С. 131–135.

З'яўляецца аўтарам 30 навуковых публікацый у матэрыялах канферэнцый рознага ўзроўню.

Кантакты

Электронны адрас:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

 

Галасаванне

Якія формы кіруемай самастойнай работы для студэнтаў лепш прымяняць на занятках выкладчыкам кафедры?