Кантакты

Адрас: г. Баранавічы, вул. Паркавая, 62, аўд. 404/1

Заг. кафедры: Пучынская Таццяна Міхайлаўна

Cлужб. тэл.: (8163) 68 01 59 (заг. кафедры)

E-mail: kaf.philogy@barsu.by

Рэжым работы: 8.30–17.30, абед 13.00–14.00

Навукова-даследчая работа

Навуковая дзейнасць кафедры арганізавана па навукова-даследчай тэме «Актуалізацыя эстэтыка-аксіялагічнага зместу філалагічнай адукацыі з улікам прынцыпаў лінгвістыкі, культуралогіі і дыдактыкі» (2020–2021 гг.).

Навукова-метадычны патэнцыял кафедры накіраваны на рэалізацыю вышэйакрэсленага напрамку прафесійнай і даследчай дзейнасці, дазваляе ажыццяўляць філалагічную падрыхтоўку студэнтаў у культураадпаведным адукацыйным асяроддзі. Яго нацыянальны і міжкультурны кантэксты натуральна прадвызначаны самім профілем навучання студэнтаў-філолагаў — будучых настаўнікаў беларускай / рускай мовы і літаратуры.

Вынікі:

1. Па праблеме мастацкай персаналогіі А.І. Белай абаронена дысертацыя і атрымана вучоная ступень доктара філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 — беларуская літаратура. Тэма даследавання — «Беларуская проза першай трэці ХХ ст.: станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя мастацкіх характараў».

2. Удзел у навукова-даследчым праекце:

пададзена заяўка на выкананне праекта ДПНД «Геокультурный подход в изучении творчества писателей Беларуси». Навуковы кіраўнік — дацэнт кафедры філалогіі, кандыдат філалагічных навук А.М. Фянчук.

3. Арганізацыя семінараў:

«Формирование ключевых компетенций будущих учителей средствами использования технологии РКМЧП» (17.01.2020)

«Кіраўніцтва навукова-даследчай дзейнасцю навучэнцаў пра праблемах філалогіі» (на базе ДУА «Гімназія № 1 г. Баранавічы» (22.02.2020)

«Выкарыстанне элементаў інавацыйных тэхналогій пры арганізацыі ўрокаў беларускай мовы ў пачатковых класах» (17.02.2020)

«Компетентностный подход в подготовке будущего специалиста-филолога»
(19.01.2021 г.)

 

4. Публікацыі па навуковай тэме кафедры:

Пучинская, Т.М. Межпредметная связь белорусской и русской литератур при проведении школьной научной-исследовательской работы / Т.М. Пучинская // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. — 2020. — № 1 (45). — С. 71—75.

Костина, Ж.В. Классики русской литературы в филологической мысли Беларуси XIX века / Ж.В. Костина // Вестник ШГПУ. Научный журнал. — Серия. Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. История и археология. —2020. — №1(45) — С. 119 —212.

Косціна, Ж. В. Эстэтычны ідэал Вінцэся Каратынскага ў кантэксце сентыменталізму / Ж. В. Косціна // Веснік БарДУ. Штоквартальны навукова-практычны часопіс. — Серыя. Педагагічныя навукі. Псіхалагічныя навукі. Філалалагічныя навукі (Літаратуразнаўства).— Вып. 8. — 2020. — С. 157—162.

Чуносова, И. С. Педагогическая диагностика дискурсивной компетенции в области владения мотивационным потенциалом выразительной педагогической речи / Г. И. Николаенко, И. С. Чуносова // Веснік адукацыі. — № 4. — 2020. — С. 5—13.

 

5. Падрыхтоўка вучэбна-метадычных выданняў:

Ермалович, Н.В. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Русский язык (разделы «Лексикология» «Фразеология») для студентов специальности 1-01-02 01 Начальное образование. — Барановичи, 2020. — Рег. свидетельство № 2162023174 от 16.07.2020.

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вуч.-метад. комплекс для студэнтаў устаноў выш. адукацыі выш. адукацыі / І. А. Голуб і [інш.] ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж ун-т. — Баранавічы : БарДУ, 2020. — 220 с.

Фенчук, О.Н. Электронный учебно-метдический комплекс по учебной дисциплине «Детская литература» для студентов специальности 1-01-01 01 Дошкольное образование. — Барановичи, 2020. — Рег. свидетельство № 2142023505 от 25.09.2020.

 

6. Арганізацыя НДРС:

удзел у Міжнародным конкурсе навукова-даследчых работ студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў «Наука – практике» по направлению «7 Филологические науки»:

Кавальчук Я.У. «Літаратурная рэпрэзентацыя сіроцтва ў творах сучасных беларускіх пісьменнікаў» (дыплом II ступені).

Кавальчук Я. У. Аўтабіяграфізм у аповесці Уладзіміра Ягоўдзіка «Вочы начніцы» / Я.У. Кавальчук // Актуальные проблемы филологии : сб. науч. статей ; редколл. : Е. Л. Хазанова (гл. ред.). — Вып. 13. — С. 62–66.

 

Галасаванне

Якія формы кіруемай самастойнай работы для студэнтаў лепш прымяняць на занятках выкладчыкам кафедры?